Retrouvailles

Veuillez installer le lecteur Real Player pour pouvoir lire les fichiers avec extension .rm

Cliquez ici pour télécharger real

كلام الغيوان

  الشمس الطالع

آش جرى ليـك

آهَا فـِيـنْ

الْقــسـَمْ

علام الـقبـيلة

الانتفاظـة

عَلِّي وُخَلِّي

الجـمْرَة

الله يا مولانا

عَلـُّولَـة

الـمـعنــى

المَاضِي فَاتْ

الأُمـَّـة

أنادي أنـا

أنـا ما عيـيت

الـرَّغـَايَـة

الـصَّـدْمَـة

الـسـمـطـة

السَّـايْـلْ

رد بـالك

الضَّرْ الوَاعَـرْ

ضايعـين

دكـة

الدَّمْ السَّايْلْ

فـين غادي بـيا

فْ رْحَابْ مْعَالِيكْ

غير خودوني

حَـدِّ يَـة

هـَوْلـونِي

احـنا ولاد العالم

حوض النعناع

جُودِي بـْرْضَـاكْ

خَضْرَة

قطتــي

لبطانة

لـَهمـَامي

لـسقام

لِماذَا يـَاكَـرَامَة

مـاهموني

مـا نكد أنـا

نَـدَمْ

نـاظـمِـي

نـرجاك أنـا

ناس المعنى

الصِِِِّينِِـيّـةََََ  َ

صَبْـرَا وُشـاتِيلاَ

سامحوني

سبحان الله

السيف البتار

تعالــي

تـَاغُــنْجـَـة

وَاشْ حْـنَا هُمَا احْنَا

يـا صاحْ

يا بني الإنسان

يـَـا جـَمـّالْ

يــَا مَنْ جَــانَــا

يُومْ مْـلْـقـاكْ

زَادْ الهَمْ

شـوفو لعجـب

بـَـاسْـمْكْ

دَلاَّلْ

السَّـلاَمَـة

هاجَتْ لَحْـزَانْ

حـَنْ وَ اشْفْـقْ

خـليـنـي

نرجاوك عل الدوام

لـكفيفة

قــالت

ما يدوم حال

لمعـيزة

مـزِّينْ مْدِيحكْ

 

 

 

 

 

 

  الشمس الطالع

 

 

 

  واه يا ديك الشمس الطالعة         إلى شفتي مَامّا حَنـَّـــــــــــا

واگول ليها راه وليدك دموعه ضَارْعـَـهْ

واه يا ديك الگافلة الغاديــة        إلى شفتي مَامَّا حَنـَّــــــــــــا

واگول ليها راه وليدك ما قبلاته زاوية

ارعاو يا خيل خوتي بسبعة        ارعاو النوار وبْـلـْعـْمـَـــــانْ

ارعــــاو البَهْمَــــة وعـُـودْ الرِّيحـَـــان

وگــــولْ عْلِيـَّــــا گـــــــــولْ        الخـــاوا تلــــف الگــــــــول

وَاوْ حْيـّْــدْ عليـــه مــا بقـــات نيـــــــة

 آيـَّـــــايْ   يـَـــــايْ   يـَـــــايْ  يـَـــــايْ

ركبــــوا علــــى لكــــــــلام         گالــــوا نزيــــدو الگـــــدام

 الســــــــاعـــــة غيـــــر شويـــــــــــة

آيــــــاي   يــــــاي   يــــــاي  يــــــاي

گولو لحبابي غير صبــــرو         لفــــــراق جابـــو ربـــــــي

واو حيــــد عليـــه ما بقــــات نيــــــة

آيــــــاي   يــــــاي   يــــــاي  يــــــاي

گولو لحـبابــــي رجعــــــوا         نديروا گلسة وتكـــــــــــون

 أصلــــــــــــــــها    شَاوْرِيـَّـــــــــــــة

آيــــــاي   يــــــاي   يــــــاي  يــــــاي

رجعوا جميع ونعرفــــــــوا         أصل الدنيا ومنين يكـــــون

وُنْغـْنْمــُــــــــــــوا  لَمِْزيـَّــــــــــــــــــة

 آيــــــاي   يــــــاي   يــــــاي  يــــــاي

 

 

 

گـــــول ليهــــــا الغابـــــــة         قـِيلْنِي من الواد ولبحــــــــر

فْ الصِّيــــــفْ مْعْفِيـَّــــــــة         كِتـْدِيِري ف أيام الصـَّـــــــرْ

آيــــــاي   يــــــاي   يــــــاي  يــــــاي

و     الله       الله       الله          و    الله        الله       الله

والله حصــــادة دراســـــــة        هــــم النـــاس خماســــــــة

خَمَّاســَــــــــة  بِالخُبـْـــــزَة         طالب معاشه ما لگـــــــــاه

عْزْ لْبـُــــوسْ حْيَاتــِــــــــي         عــْــزْ لْبَاسْهُمْ الخَنْشَــــــــة

عْزْ لْسْكَانْ الشَّامْخـَـــــــاتْ         عـْـــزْ سْكَانْهُمْ مَخْشَيْشَـــــة

يــا مــن تســـول عليــــــــا         بـــاغـــا منـــــك ِريحِيـَّـــــة

كِيــفْ حَرْكـَاتْ السَّرْبـَــــــة         بْ لْبْغـَالْ وُمْكَاحْلْ الكَحـْلـَــة

 وَا ارْگــــــــــــــــــابْ آوَا

وارگــب الــــلي غـــــــادي         عـيــــــط الله تصيـــــب الله

گالــت ليكــم كلنــا ليكــــــم          گالت ليكم بنت الغيــــــوان

لله يـَــا تـْــلْ الـزَّعـْـتـَــــــــرْ         واش من والى يتوالـــــــى

غير ضربو ولا هربـــــــــو         اللي تهرس هـا لكــــرارس

اللي بغا الجنة يتدنــــــــــى         اللي بغا ولاده يَتْسَوْخـَــــــرْ

اللــي تعمــى يبقــى تمــــــا        علاش حرگتو لمعيزيـــــــة

گـــــرگــــر يــــا لحمــــــام          ونوح ف أيام النــــــــــــار

كــل قبيلــة شَــادَّا عْتْبـَـار

عامــك يــا عــام الجــــوع          راه قبيلة وزعوا جربـــوع

عامــك يــا ميـــريكـــــــان          كان موسم ولى گطـــــران

 

آش جـــرى لــيــك ؟

شاط الخيرى

ضرگتوه ما شفناه

تعبنا فيه . . . الواد داه

فِينْ وُلِينْ دَّاه ؟

بْحْتْ بالسَّرْ و بُبِهْ غـْنـِيتْ

ولا من حد گال آه

مليت من العيشة وما عييت

والطماع ف الدنيا لا بد مْنْ عْرَاهْ

الدنيا مخوضة لعيون . . . صفيناها

الدنيا منكدة لعقول . . . ارْوِينَاهْا

ولَوْ كَانْ مُوكَة تْرْجْعْ طْبِيبْ

حتى الضّـْبْعْ يَرْجَعْ حَجَّامْ

واش جرى لـيــك أنـــــت          واش جرى لـيــك أنـــــت

الناس غادية وتسالـــــي          هَمْهَا فْ المــال عـْـبَـــادَة

تبدل حالهــــا أَيْ لاَ لـِــي          صبرو ما اعطاو إفـــــادة

بدا الشــــر يـْـشـَــالـِــي          ف الزمـــان شــهــــادة

الرشاوي وضغط المـــال          دارت ف الـــذات زْنـَــادَة

ومن الحيرة لا تســـــــال          الدل لــلــذات ف عـْـنـَادَة

الروح طلبات لَـفـْصـَـــالْ          ف الزمــــــان شــهــــادة

بنــادم عــقــلــه خـالــــي          صندوق خاوي ف جْبَادَة

معذب ف لحياة ومالــــي          مْضْـرُوبْ بيدِينْ السَّـــادَة

ناكس مظلوم بـحـالــــــي         هز بيديــــه الـشـــهــــادة

يكفاك يا راجل ب لكبـــال         هـديــت روحــي بالعـــادة

خليني نشوف لــجــبـــال          ف الواد الصافي بعبـــادة

اللون لبيض ولـحــــــلال          ف الزمــــــان شــهــــادة

العـــربــي يـــا العــربــي          العربي وُعَلَى مْحَايْــنـُـــهْ

وَايْلـِــي  شْغْلْكْ  فَايْنـُـــهْ

وايلـــي  حقك   فاينــــه

وانــــت  دمك   خاينـــه

حتـــــى  ولفك  لايحـــه

 

آهَــا فـِيــنْ


إلَى أنَا هـَـايـْــمْ طـــول أيــــامــــــي

راه مواجك العالية بدات تـــتــلاوح

إلى أنــا شــارب كــاس سقـــامـــي

هاني ب لهموم وعــايــش مــعـارك

آرا عذابك لا يــهــمــك تـَذْمـَــامـِــي

ب رْيُوسْ لْحْزَانْ موالــف نْـتْـنَاطْحْ

زمــان الذل صــيـــاد لــلـــرامـــــي

جبال التيهان راه عقلي مـــتـــدارك

كلام الشيطان رديتيه كــــــلامـــــي

كلام الشيطان غـَــطـِّـتِيــهْ بْ إِزَارَكْ

غرك جهدك وحرگتي عـــــلامـــــي

علام السلام في أرضي يــــتــلاوح

بسلاسل الجهل هدمتني ارسامــــي

بنسور الظلم راك غرزتي مسمارك

عذاب خوتي مْكْحّْلْ ســـحــــابـــــي

يكفاك يا بنادم ما درتي لـصـــــلاح

يمين وشمال سباب لْـــجـَــــامِــــي

أنا الإنسان وما غرضي فْ هْـــلاَك

أها فين يمكن نلگى مرادي

أها فين يمكن نلگى اللي بغيت

أها فين يمكن نلگى ما ناوي

أها فين يمكن نلگى نواجه لقساوة

 

 

الْــقـَـسـَـمْ


عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها        دركوها جنة الخلد لا تفوتــوهـ

حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها

يا جنة مَا نْبَالِي . . . يوم المَلْگى لا بد ِيبَانْ

كل قطرة من دمنا تفور ف حق الإنســـــان

فيهـا الهـدف تبلغ ثورة يرجع الـشـَّــــــــانْ

قسمــــا مــــا يفــــوز صْهَايـْـــنْ كَهـَّــــــانْ

ولا  مَجُوسْ  ولا  مَبْيُوعْ  فْ  كُلْ  مْكـَـــانْ

يَا حَيْفَا يَا فَا... طول الغربة وطول العدوان

يا سبتــة ومليليــة . . . لمدن المسجـونــة

 

عــلام الـقـبـيـلـة

 

عـَــلاَّمْ لـقـبـيـلــة خـَــــرَّفْ        احْــرَنْ عـَـوْدُهْ وتْـلَــفْ

حْـلَـفْ حَـلْـفَـة مـَا يْـخـَلَّــفْ        ضَاعت عليه التْبُورِيدَة

غـيـر الـبـارح كـان عـَــلاَّمْ        فُوقْ عَوْدُهْ شَادْ اللجـَامْ

خطوة اللُّورْ وخَطْوَة القدام       كَانْ كل شي بالقــاعـدة

كَانَتْ السَّرْبَة فْ يده حرير        مـا هـي كـِ  دْيـَالْ الغِـيـر

كـُـلْــهَــا خـِـيــرْ وُخـْمِـيـــرْ        سْـنَـاحَـاتـُــه تـَجـْرِيـــدَة

واليوم مال علامنا يطيــح         حـصـادنــا داه الــريــح

هـو الـلـي كـان صـحـيــح         وكانـت عـليـه التعميـدة

ومــال عـلامـنــا يـغـيـــب         وحنا ف زمان صعـيــب

وَسَط اللهيب والتشلهيـب         وحالـتـنـــا تـمـرمـيـــدة

 

الانــتــفــاظــة


دومي يا الانتفاظة دومي

بحجارك دومي

بصغارك دومي

ضد جيوش الاحتلال

الشهادة بالله غيرك ما يكون مَنْظُومِي

ف ليلي ويومي

سمايا وغيومي

حجرة وطفل بيهم هجومي

ضد الاستعمار . . .

ف كل انتظار . . .

ضد جيوش الاحتلال

علامي يرفرف

مزوق بلوني

مبعد حزوني

من الفرح منعوني

بين السما والأرض

طيري وحومي

ضد أصحاب الفيل

بحجارة من سجيل

أرميهم يا طيور الأبابيل

شعب الطفولة . . .

عل القدس منغومي

هنايا وهمومي

دومي دومي يا انتفاضة دومي

 

عَــلِّــي وُخَــلِّــي

 

تَـبْـنِــي وُتْـخـَلـِّــي        تـمـشــي وتـخـلـــــي

عـقـلـك مـْـدْنـِّــــي        يـا خـايــب الـهــَالَــة

تـبـنـي الـحـيـطـان        تـشــرب الـكـيســـان

تـسـكـن فْ الفيـلا        وغـيـرك فْ نْــوَالَـــة

تـحـگـر الـفـقـيـــر        وتگول الـتـَّغْـيـِيــــــرْ

وُأنــتَ شْـفِـيـفِـيــرْ        مَا تْسْوَاشْ نْـعَــالَــة

تـْـــزْوَّرْ لـْــــوْرَاقْ        وُتْشْهْــدْ بالـنـفـــــاق

تــــســــــئ الأداب        وتـتـكـلـم ب جهـالـة

أصـلــك بـخـيـــــل        وشــانــــك نْـعـِـيــــلْ

عـَــيْشَـكْ قْــلِـيـــلْ        يَا عْصِـيدْ النخـالــــة

مــالــك آوا مـالـك        آش طرى وجرى لك

ظنيتي راسك خالد        وانـــت لــلــزوالـــة

مــادامـت لْ عـَــادْ        ولا ورثــهــا شـَـدَّادْ

أخـــرها لــقــبــــر        وُحـَـــرّْ السُّــوَّالّــــة

 

الــجـَـمْــرَة

 

الله يا الله يا لله مولانــــــــــــــا       سيدي يا مولانا تشوف من حال

عم الفساد يا الــعــــبــــــاد       الناس خوتنا فضحونــــــــــــا

ب الجمــــــــر الوگـــــــــاد       وسط صدورنا وَشْمُونـَـــــــــا

تْلاَوْحـُـــو عـَــلْ النْقَايْــصْ       بْ الرْزَزْ فَ عْرُوضْنَا عَبْرُونَا

تجاملــو بالفَـلْــسْ الفانـِـي        ولات نفوسنــــــا مغبونـــــــة

تغناو ب لقهر ولفقايــــص        وَضْحَاتْ عْقُولْهُمْ مَجْنُونـَــــة

تغناو ب لقهر ولفقايــــص        وضحات عقولهم مجنونـــــة

قسات گلوبهم يا لخـــــوان       كنـــا فْ الراحة نْغْصُونـَــــــا

يـا بنادم بحق الضْيَافـَـــــة        خـــــــــــــــودونــــــــــــــــــا

دْخِيلِي بْ شْرُوطْ الترحاب        خوفي عليكم فهمونـــــــــــــ

 

الله يا مولانا

 

الله يــــــا مولانـــــا          حالي ما يخفاك يا الواحد ربــــي

سبحان الحي الباقي          سبحانك يا إله جود اعلـــــــــــي

بك عمرت السواقي           ونحلتي في نواورك مرعيـــــــة

ولا تجعاني شاقـــي          حرمة ودخيل ليك بالصوفيـــــــة

النبي يا جيرانـــــي           لو صبت الزاد من غدا نمشي له

نشاهد نور عيانــي           ونطوف بالكعبة نزورها ونلبــي

يــــا زوار النبـــــي          لله ديونـــــي نـــــزور معاكـــــــم

آمــــولاي محمــــد           آداوينا يـــا بو عمامــة خضـــرة

الناس زارت محمـــــــــد           وانــــا سكـــن لـــي فـــي گلبـــي

الله  الله  الله

الناس زارتوا بالمركوب           وأنـــا نمشـــي له على رجلـــــي

الله  الله  الله

جيــت زايــــــر ومعبــــد           ألسيــــــد الرســــــول العربـــــي

الله  الله  الله

سال الملايك سال الروح            ســـــــال حمـــــــــال العـــــرش

الله  الله  الله

ســـال حفاظــة اللــــوح             قلبـــــي مولــــــع بالقرشــــــي

الله  الله  الله

من لايمني ف هاذ الحالة           أنبيــــع لــــه يشــــري منـــــي

الله  الله  الله

أنبيع له بيع المحتـــــاج            وإلـــــى جـــــــرب يعذرنــــــي

 

عَــلـُّـولَــة

 

انْسَا واطْفَالْ

شيوخ وشباب صبحت مقتولة

ارواح لعباد

ب شواقر لغدر مسلولة

والدنيا حايرة مذهولة

عَلُّولَة هَادْ الدّْبَايْحْ لاشْ

وعلاش يا اهل لعقولة

عَلُّولَة نَطْلَبْ الرَّحْمَة لِيكْ . . .

ولذاك وذاك . . .

وكل شهيد نفسه مغبونة

علولة فاقدني . . . ونصيح معاك :

يا المولى لا هادي غيرك يهدي قلوب معلولة

طال لغدر وطال آعَلُّولَة

ديما الغيوان مع لقلوب المغبونة

 

الــمــعــنــى

 

شكُونْ فْ الدنيا عل حق يدافع

ياك الكثير ما فيهم نفع

مْطْعُونِينْ فْ الظْهْرْ ومَا ضَحِّينَا بْ لْعْمْرْ

ياك أخرها هم لقبر

بنادم ف الزنقة دَالَحْ مَا مَرءتَاحْ

الخوف ولقهر عليه قاضي

ف لعماق الفوضى ومن الفوق يبان لبحر هادي

الحق والباطل هنا

الشاهد يزور لعمى. . والحاكم ما يدوق المعنى

يا بنادم دار الصابون ما شي جفنة

الطعام إلى صخون رد اللقمة

يكفانا اللي احنا فيه

يكفى الجوع وما قاسينا

كل شي ديالنا وحنا مواليه

اللهم صلي على النبي رســول الله          يا محمد شفيع أمته زين

آسبحان الدايم لَغْنِي وعاتق لنفاس          يَا مْحْضَّرْ لْعْشُوب بعد ما

آه غِيرْ عْلِينَا يَا مُولْ الـقُــبـَّـــــــــة          دْخِيــــــلْ لِيـــكْ يـَــا رَسـُــــ

من كثرة الظلم ظهري تحنــــــــــى         طول عُمْرِي وُعِيشْتِي ف المح

كثيــر بحالــي مــا شافـــو الهنـــــا         عـْـيِــيــتْ نْفْـــرَّزْ شكــــو

الربيع حان وقته ما نْبَتْ نــــــــوار         لخريــف هــذا عــم كـــل لق

طبقة رسات راسها فوگ الطبقـات         حطت وفرخت جرادها تما بـــ

اللسان ما طلب الغفران         والعمر دايزة ساعتـــه

عديم الثقة ف الرحمـان        والفضايل اللي فاتــــــو

علينا غيرو الزمـــــــان         بنادم ميت ف حياتـــــه

 

المَاضِي فَاتْ

 

يَـــــــايْ  يَـــــــايْ  يَــــــايْ             رَاهْ  الدَّنْيَــــــــا  تَغْـــــــــــدَرْ

الْمَــــــاضِــــي  فَـــــــــــاتْ              يَا الْشَاغَلْ بِهْ بَالَكْ مَـــــــاتْ

وَالْعِيـــــنْ      بْكـَــــــــــاتْ             عَلْ الْمَاضِي وَالشَّمْعَة اطْفَاتْ

اللِّيلَة . . . اللِّيلَة. . . اللِّيلَـة

تْمَنِيـتْ لِيـلَة مِـنْ لَيَالِينَــــــا              يِهْدِيهَــــــا الْمَاضِـــــي  لينا

لِيلَة تَنْطَقْ فِيهَا الصُّـــــــوَرْ             لِيلَـــة يَرْقُصُ فِيهَــــا القـَـدَرْ

وَنُرْسِلَ القَمَرْ حِينْ يظْهْــــرْ             لِيَقْتُــــــــــلَ      النَّهـَــــــــارْ

 

الأُمـَّــــــة

 

أيـــــــام الـظــــــلام قـصـيـرة         إلِــَـى بـَـانْ البَــرْقْ يْلاَلـِـي

أيـــــــام الـشــــــدة تــــــزول         ويجي نور الفرح يلالــــي

يـــــــا شـــايـــــل لـــحـــــزان

لابد تمشي من الگلب احزانه . . . . ترجع البسمة وحبابك يبانو

كلمـــة الغيــــوان الشايخــــة . . . . بْحُورْ وْعْــنْــبْ الـدْوَالـِــي

يا الداخل لبحر ب مواجه هايجين ما فاتو هاجو

إلى صنعت مركب ما تلقى فيه راحة

لازمك فيه تسلم. . .

يا الداخل لبحر خود وصية

كون فاهم وفيك النية

كَانْ عْمْتْ فْ بْحُورْ اخَرِينْ. . . احضي ف هذا

لازمك فيه تخمم . . .

لو عملت زورق فنية. . . صار ليك صحرا مَعَرِيَّة

لو الطير ما دايز منها فات مدى

ولا گياك وطية معفية

وسراب يلمع معلومة فيه عادة

والشوم يشين بالنار يحوم

ولعجاجة كا تنزف. . . والرمل مْلاَ سْفَاهَا

ف ذاك طلوع المرزم. . .

ولبهيم خيم. . . ومنع فيها الراحة

لازمك فيه تخمم

يا الداخل لبحر بلا ما

وَاشْ بَازْ يَرْهْبْ فْ حْمَامَة ؟

وَاشْ دِيبْ وْنْمْرْ فْ قَامَة ؟

لا الديب شاف النمر ركابيه طاحو

كَانْ بْغِيتْ تْطْلْعْ للسّْمَا. . .

راه جيوش عندي حوامة. . .

لازمك فيه تسلم

خود وكان حط الفهامة

ما يروج كتاب إلا ليه راجو

فاهمين والگلب مسلم

كَانْ جْبْتْ نَهْرِينْ. . . بْحُْورْ عْلِْيكْ هَاجُو

لُوحْهُم ْفِيهْ وُسْلّْمْ

واش إلى طاح واد ف بحر . . . يعمر مراحه؟

لازمك فيه تخمم

يا الداخل لبحر ما طافو

لا گياك لبحر كتافه

عاليين من البعد ينشافو

عارفين من سالكهم مسامح ف روحه

لازمك فيه تخمم

لازمك فيه تسلم

مـــــا بــــاقــــــي يـعـشــــاق          يَا الخُو وْ الحَالَة تْوْرِّيـــكْ

ظــــروفـــنـــــا لا تـــطـــــاق          هَــاجْــت عـلـيـا وعـلـيـك

آش  راك  تــــعـــــشــــــــاق          ف زمــــــان الـــنـــفـــاق

مــــــا ســــاخــــي يــا أمـــة           بحالـــي اللـي كانوا فيــك

قـــتـــلـــنـــي بــالـــولـــفـــة           فـراگ نـَـاسَـكْ وُ مْـوَالِيـهْ

هــدامــيـــــن الــبـنــيـــــــان           بـقـنـابــل تـرمـاو عـليـك

قــتـــالــيــــن الـصـبــيـــــان           بالــنهجـة يخنقــو فـيـــك

يـــــــا أمـــــة الــعــربــــــان          الـغـربـان تحــوم عـليـــك

اسـتـغـــــلال والـطـغـيــــــان          فــي دنـيـــا مــا تـدريـــك

مـــــــــــازال الأمـــــــــــــال           ف اولادك اللــي تـبـغـيك

يــجــيــبــــــو لامـــــــــــــان          بـِــــهْ يْـحْـنِّـيـــوْ يْـدِّيــــكْ

 

 

أنــــــا دي أنــــــــا

 

من المحال يا قلبي باش تنساه           من المحال أگلبي وانت تهـواه

يا أقلبي جيت غريـــــــــــــــب            يــا ك أگلبــي مــن بلاد بعي

ياك أقلبي هجرت لوطـــــــــان           يــا ك أگلبــي و بلادي  بعيـدة

يــــــــا لِيعـَــــــــــة ْقلبـِــــــــي           يــــا بكـــاه ويـــــــا حسرتــــه

يــــــــا ليعـــــــــــة قلبـــــــــي           يـــــا دموعـــه علـــى غربتــه

الريــــح والسحـــاب رْشـَـــاتْ           والغيــــــــم ظـَـلـَّـــمْ عْلِيـَّـــــــا

ولحبـــــاب گـــــــاع گـَـفـَـــاتْ            بقيــت فريد والعمدة عليـــــ

يــــــا البصـــــــار الشافيـــــة            يـــــا لقلـــــــوب العـــارفــــــ

يـــــــا الجبـــــال الواقـــفـــــة            يــــا لريــــــــاح العــــاصفــــة

هـــــذا جــــيــــــل جــــديـــــد            مــــا فيــــــه عْبْــــدْ ولا سِيـــدْ

روحـــــي قـــالـــت  حالــفــة             مــــا تــقــطــــع المــــوالفــــة

وأنـــــــا يـــا الحيــط أبكـــــي            وأنـــــــــــــــــادي أنــــــــــــــا

وأنــــــــا فيــــــن مْوَالِيـــــــكْ            وأنـــــا اللـــــي كانــــو فيــــك

وأنـــــــا نبــــــــدا لمسيـــــرة            وانـــــا مـــــــن شـــور القبلـة

وأنـــــــا ولالـــــة خيـــــــــرة            وانـــــا   وتـــفـــــرح  بيـــــــا

وأنـَــــــا ِزيــــــــدْ الگِريــــــنْ           وانـــــا و مرحبـــــــا بـــيــــــك

وأنـــــــا ِزيــــــــدْ الگِريــــــنْ           وانـــــا نـْــفـْـــــــرّْشْ الحنبــــل

وأنـــــــا واحـْكِــي يَا الگِريــنْ           وانـــــا واش جــــــرى لـــيـــك

مـــــــــا نخمم ف ضيق الحال           رحمـــــة ربـــــي مــــا وســــع

الشــــــدة تهــــــزم لـَـــــرْدَالْ            أمــــــا الــرجــال مــــا تقطــــع

خيــــــــي مـــــــات البــــارح             واليـــــوم جــــــات خـــبــــاره

خيــــــــي مـــــــات مضيـــوم            ناســـــــي اهـــــل ووكــــــــاره

لا لا خيــي مازلـــت معـــايـــا            ولا أنا مصـْدّْقْ مـَـازلـت حـْـدَايَا

گـُلْتْ للخيي اضْرْبْ الحَـيــَّــــة            گلت للخيي خيي رَاسْ الحَ

 

 

أنــا مــا عــيـيـت

 

أنـــــــا مــــــــا عـــيــــيـــــــت         أخويـــــا ولا شدنـــي الطــمــــع

كـــــــــلامـــــهم لـــــكــــــذوب         أيــامـــي وهــبـــوب الــريــــــح

قـــــــــالــــــــوا  وزوقــــــــوا          وحلات في حديثهم خرايف كثار

حــــــــــرفــــــــــــوا  وزوروا          وشكـــــــون يجــيـــب لخــبـــار

آه  مـــــــــــــــــــــــــدى  دارو         الــلــيــــل يـــا بــابــا الـلــيـــــل

سلبـــــوا وحرفـــــــوا لكـــلام          يومنــــا رجـعــــــوه مـظــــــلام

وزعونـــــا تــــوزاع لغـنـــــام         ف صــفــوفــنـــا دارو لــقـســام

حالنـــا اللــي كـــان فـرحــــان         عــلـــيــــه كـــبــــو لــحــــــزان

مرتــــــوه القـــــوم الدجالــــة

آه  مـــــــــــــــــــــــــدى  دارو         الــلــيــــل يـــا بــابــا الـلــيـــــل

ليلنــــــا اللــي كـــان جليــــــل         كـتـفــــــوه بالـسـلاســل ثـق

يومنــــا اللــي كـــان طويـــــل         قصــــروه قــــــوم الـتــعــطـــال

ف عقولنــــــا دارو لخـــــــلال

جيلنـــا اللــــي كاـــن فـــرحان         رجـــعــــوه يـــــزور الحــالــــة

 

الــرَّغـَـايَــة

 

نغمة مهمومة مثل صيف خارف تتمارى

الخَلْفْ . . . يَا َويْحِي ضَاعْ وَالرَّغـَايَة رْغـَاتْ

البير مسموم يا لگران لا تشربو

وغدا القمر يطلع ف وضح النهار

انْتُمَا الغـَايْبْ وحجته معاه

انتما الخيل وتعرف ركابها

انتما الدنيا إلى عواجت. . .

تْجِي بْ زُوجْ رْجْلِينْ عْرْجِينْ وُسَايْگـْهَا جْرْبُوعْ

واللي گال ذا العصيدة باردة . . . يدير يده فيها

ه واواو خليني نبكي ونــــــــو         آهْ وَاوَاوْ خليني  مُشْكِيلِي مْطرُوحُ

وَالعَمَّالَـــة رَاهْ السّْوَايـْــع ْبْدّ الَــــة          والعمالة راه الشهـــــادة جوالـــة

كيــة اللــي مــا بــاح ب ضــــــره

وَايَا الرِّيَاسْ  زَادْ حَالِي فْ اللِّيـــلْ          وغــــــــاب  لـــــــــي  الكــــــس

وا يا لجروح حالي شمعة ف الليل         نــــــــــوارهــــــــا   تــــنـــــــوح

مَـــــــدَى مَلـْـــزُومْ بْ لْـعْـطـُـــوبْ          ودوايـــــا عــــــاد لـــي الهمـــوم

شلى حزان الخاوة توشمات بلغدر

اللـــي مــا سالــو عـْـلَ البَــرَّانـِـي          ف الغـــربـــة مشـــات إيــــامــه

شلى حزان الخاوة تْوْشْمَاتْ بْ لْغْدْرْ

وا يــا العبــاد كيــة اللــي مـا جال          وعـــــــــاش البــــــلا  و ســـــد

و يا العوام مال يومي ما صفـــات          سوايـــــــع  ديمـــــــا  ظــــــــلام

طغاو علية الناس ب لعجــــــــوب          وسمــــايــــا عامـــــرة غــيــــوم

شلى حزان الخاوة توشمات ب لغدر

وايـــا لَهْـــوَالْ وحــــدي والـلـيــل           وأمـــــواج  العــافـيــة تــمـيــل

أكْثـْــــــرْ الظلـــــــم وُلـْـقـْـتـِـيــــلْ            مـــا بقــــى لامــــان والسْفْ

شلى حزان الخاوة توشمات ب لغدر

واتـعــالــي يــاوا نـعـــيــد لــيــــك           تعالـي آهيـاوا وآجـي عــزي

ما شكانـي حالـي أنـا ولا سـلـــــم           غير سلاگ الهُولْ عْرَّاتْ نْيَاهـَـا

ما يهمني من فتح شْداَقُهْ وْتْكْلـّــم            مسيرتي سلام ف كيانواها

غير عدروني إلى أنا بديت نتألــم            وعذابي گاد ما گاد أنشـــاه

مـا جفاشـي بالـي منـي ولا عـَلـَّمْ            في جناني اشجار حر الناها

 

الــصَّــدْمَــة

 

همومك ف حياتك صدماتـــــــك         وبفعايـــل خوتــــــك هدماتـــــك

مصايبــك واحوالـــك ندماتــــك         شوف كيف أمواج الدنيا غرقك

وُمــَـــا الدنــيــا إلا اســمــيــــة         تغطي بها عل الوجوه ظلماتــــك

تْعَامِيتِي وتْخْفِيتِي وسط الظـلام         بْقِيتـِـي جثـة ف لخــرْمِة

ضيعتــي مــن حياتــك عــــوام         تهتــــي بيــــن النـــاس عــــوام

يِزِّيـــكْ مِــنْ لْكْــــلاَم الـخـَــاِوي

يا الغــــادي ف سْـــدُولْ الـلـيـــــــل         وما مضوي طريقه ب مشنور

اعرف اشحال من واحد عايش دليل         لا نعاس جاه، ولا رزقه مصـــــر

شق طريقه ما وَاصْلْ فِـــيـــــنْ         القــلب المجـــروح لابـــد ينيـن

رَدَّدْ لْمْحَايْنْ بصُوت حْزِيـــــــنْ

تعالي يَاوَا نْصْفِيوْ لحســـــــاب         الخايــــن مِنـَّا يْلْگـَــى لْعـْـبْ

نحاسبـو اللـي كـان سبـــــــاب         ودار مــن فلـــوس الخـاوا بــاب

هذا عـــــل العبــــاد صَــايـْـــــلْ        والكـــــــل  ليـــــــه  خـــــــــدام

هـــــذا ف زيـــــــن الــدنــيــــا         قــــابــض قــبضــة مــا نـــــادم

هـــذا ف حياتــه مــا مْـعْـيّْـــــدْ         والخــــــوف  عــلـيــه  قـــــادم

هـــذا بْ لْغـْـــــــلاَلْ مْقـْـيـّْــــــدْ         واش أنــتــمـــــــا بنــــــــــــادم

الله يــــا ربــــي مــــولانــــــــا

لعفو . . . الله يـا ربـــي مولاي

 

الـسـمـطـة

 

يَا وَلْفِي رزق شي ف شي والدايم الله

فتحة ف گلبي ب دگة صْعِيبَة

ولا نحكي على حبابي . . . حالي يا مَگـْوَاه

خداتهم الغربة ف صنارة وسْبِيبَة

صار البحر جَبَّانّة وُالحُوتْ جاه عْشَاهْ

الشط بعيد. . . والبوغاز راه فين راه

فين غادي ؟

الدراع عْيَا . . . ولمواج گـْلِيَبة

لَهْوَاعَة خَادْ الثمن ودا المجداف معاه

المركب يغرق . . . والموت قريب

وَاشْ قْبْلْهَا ؟

شهدو احبابي بالله . . .

مـــا أنـــا وحـدانـــي          مـــا أنـــا بــــرانـــي

أنــــــا مـــواطـــــــن          والسـمـطـة عـلـيــــا

والـجـنـوي مـاضــي          يــجـــرح  يـــديــــــا

 

الـعـمـارات عـالـيــة           لـكـواخ مـردومـيـــن

لـمسـابـح دافــقـــــة           لـفدادن مـحـروقـيـن

الدنيا غادية يا اهلي           ب حال الـمسـكـيـــن

أرضـــي عــاطــيــة           كنوزها مـفـتـوحـيـن

لـوحـوش الضاريـة           انيابهـــا مَـمْـدُودِيــنْ

شـمـسـي ضـاويـــة           لبيــوت مـغـموقـيــن

بـحـوري عـامــــرة           وحـنـــا جـيـعـانـيـــن

الدنيا غادية يا اهلي          ب حال الـمسـكـيـــن

وَالسَّجـَـانَــة حَلُّوا يَا وِينْ بِيبَانْ لســـجـــــان

والسجــانــة شعلو قنديل وِيْبَانْ النـُّـــــورَانْ

والسجــانــة يخرج الولد من بين لكفـــــــان

تهبى لجمار وتزول عليه من صعود النيران

وَالظَّلْمَانْة يكفى تعذيب ل هاد العــــــالـــــــم

يكفـــى همــاج راه حــنـــا أولاد العـــالــــــم

 

السَّــايْـــلْ

 

يا السيال عَلَّه فْ عِيشُه يُذْكَر         الفـقـــر نْـكْـبَـة  لْ  صحابــــه

مـَـا يْحْلـَـى دِيــــمَــــا مْــــرَارْ

قومـــان فـنــات گالت النــــار         قـــــوم ضحـــى ب شبــابـــه

ومـــازال لـفـقــــر قــهـــــــار

همــــا قـِـلَّــــة وُحْـنـَــا كْثـَــارْ         هُمـَــا الـلـِّـي جَابُــو سْبـَابـُــهْ

أَمـَـــا  عـَــمْــلَــــتْ لْـخـْـيَـــارْ

اضُـمَّـــانـِــي أَهْــــلْ لاَمـَــــانْ         أنــا ضيــف الله غـيـثـونــــي

قـــوات الـبـدعـة ولـكـــــذوب         فاضت الرشوة ف جيــــــوب

كـثــر الـفـقـــر ف الــــدروب          زمـــان لـمـكـــر ولـعـيــــوب

كثـــر النكـــــد و لـعـطـــــوب          لا مـحـبـــة و لا مـحـبـــــوب

الحـــق گـفــــــا مـرهــــــوب          لا ما..لانعمة وعاد بنادم مگلوب

 

الصِِِِّينِِــيّــةََََ  َ

 

فين اللّي يْجْمًُْعُو عْلِيكْ اهَلْ النِيَّة

آه يا الصينية . . .

دُوكْ اللّي يَونْسُوكْ . . .

فِينْ اهْلْ الجُودْ وَالرْضَى . .

فَِينْ حْيَاتِي . . . فِينْ حُومْتِي وُاللِّي لِيَّا

آْه يَا الصِّينِيَّة . . .

وَاعْرْ بْلاَهْ مَا سَاهْلْ حْبْ الكَاسْ

آهْ يَا غْيَّاتْ مَا نْسَاكْ الخَاطْرْ

وَاعْرْ بْلاَهْ مَا سَاهْلْ عَشْقْ النَّاسْ

آه يَا غْيَّاتْ حْرَامْ يِنْسَاكْ الخَاطْرْ

وَاعْرْ بْلاَهْ . . . جَايْنِي بْغْرَامُه . . .

وَالْعَنْبَر إِلَى يْجِي كُدَّامًُه . . .

وُالنْعْنَاعْ . . . وًُالشِّيبَة . . .

آهْ يَا الصِّينِيَّة . . .

أَيَا نْدَامْتِي وَيَانْدَامْتِي

وُمَالْ كَاسِي حْزِين مَا بِين الْكِيسَانْ ؟

أَيَا نْدَامْتِي وَيَانْدَامْتَِي

وْمَالْ كَاسِي تَايْهْ تَايْنِينْ زَادْ قُوَّا عْلِيَّا ْلحْزَانْ ؟

مَالْ كَاسِي بَاكِي وَحْدُه

مَالْ كَاسِي نَادْبْ حَظـُّه

مَالْ كَاسِي يَا وَعْدُه هَذَا نَكْدُه . . . غَابْ سَعْدُه . . . ؟

آْه يَا الصِّينِيَّة . . .

أَيَا نْدَامْتِي وْلِيعَة بْرَّادِي فِينْ غَادِي يْتْشْحَّرْ ؟

أَيَا نْدَامْتِي وُحِيرَةْ بْرَادِي جَايْبِينْ جُوجْ مْجَامْرْ

مْجْمْرْ عَامَرْ بِالْفَاخْرْ

وُمْجْمْرْ بِاللّْظَى الْهَاجْرْ َفَاخْرْ صَارْ رْمَادُه

لْقْلْبِي الْمْحْرُوقْ بْ لْبْعَادْ . . . آشْنُه ذَنْبْ الْبْرَّادْ

آهْ يَا الصِّينِيَّة . . .

أَيَا نْدَامْتِي وُمَالْ سُكْرِي عَاجْزْ يْزُولْ هَادْ لَمْرُورَة ؟

أَيَا نْدَامْتِي وُمَالْ نَعْنَاعِي عَاجْزْ يِطْلْقْ لْخْضُورَة

مَالْ كُلّْ حَاجَة مَعْكُورَة . . . ؟

مَالْ دَاتِي هَكْذَا مَهْجُورَة . . .  مَنْكُورَة مَقْهُورَة ؟

آهْ يَا الصِّينِيَّة . . .

يَاللِّي مَا شْفْتُونِي رَحْمُوا عْلِيَّــــــــــا           وَأَنَا رَانِي مْشِيتْ وَالْهَوْلْ دَّانِـــــــي

وَاْلدِيَا وُاحْبَابِي مَا اسْخَاوْ بِيَّـــــــــــا           بَحْرَ الْغِيوَانْ مَا دْخْلْتُ بَلْعَانـــــــــِي

تَانْعْيّْطْ لَْلشِيخِي مَا تْضِِيقْ بِيَّا

أَنَا يَا مِيلاَفِي فِينْ نْبْغِي نْجِيكْ

وَإِلَى جِيتَكْ عْزِّينِي

يِجْعْلْ ذَنْبْ الدَّنْيَا عْلِيكْ انْتَ اللِّي فَارْقْتِيِنِي

وَتَانْعَيّْطْ للْشِيخِي مَا تْضِيقْ بِيَّا

غَرَضْ الله بُوعْلاَمْ الْجِّيلاَلِي

وَأَنَا رَانِي مْشِيتْ وَالْهَوْلْ دَّانِـــــــي            وَالْدِيَّا وَاحْبَابِي مَا سْخَاوْ بِيَّ

بَحْرَ الْغِيوَانْ مَا دْخْلْتُ بَلْعَانِي

فِينْ الْبْنَاتْ تْجِيكْ لَابْسَة وُالْبُوكِيَّة

فِينْ لَكْسَابْ تْجِيكْ رَايْحَة وْقْتْ عْشِيَّة

وَأَنَا رَانِي مْشِيتْ وَالْهَوْلْ دَّانِـــــــي            وَالْدِيَّا وَاحْبَابِي مَا سْخَاوْ بِيَّ

بَحْرَ الْغِيوَانْ مَا دْخْلْتُ بَلْعَانِي

وَالْدَّنْيَا مَثَّلَتْهَا لْبُوسْ الْعَارْيَة

طَاعْ الزِّينْ لْحَادَّة وُخِّيتْهَا وَرْدِيَّة

وَأَنَا رَانِي مْشِيتْ وَالْهَوْلْ دَّانِـــــــي            وَالْدِيَّا وَاحْبَابِي مَا سْخَــــــــــا

بَحْرَ الْغِيوَانْ مَا دْخْلْتُ بَلْعَانِي

وَالْدِيَّا نَتْرْجَّاكُمْ لاَ تْلُومُونِي فَ الْكِيَّة

وَالْدِيَّا نَتَرَجَّاكُمْ لاَ تْلُومُونِي فَ اْلبَلْيَة

بْلِيتْنِي أَنَا . . . كِيْتِي أَنَا . . . أنْكَبَْتِي أَنَا بَكَّاتْ عَدْيَانِي

وَالْدِيَّا وَاحْبَابِي مَا سْخَاوْ بِيَّـــــــــــا           بَحْرَ الْغِيوَانْ مَا دْخْلعَاني

وَأَنَا رَانِي مْشِيتْ وَالْهَوْلْ دَّانِـــــــي          وَالْدِيَّا وَاحْبَابِي مَا سْخَاوْ بـــا

بَحْرَ الْغِيوَانْ مَا دْخْلْتُ بَلْعَانِي

 

بـَـاسْــمْــكْ

 

باسمك باش بديت يا رافع السمـا

يا عالم لعلى تَشْهَرْنِي ف الگـول

لا تجعلني من اتباعه النمامــــــة

الكذابة مخسرين كلام أهل الگول

راني طايع للشيوخ والعلمـــــــاء

أصحـاب الـنـبـي بـِهُـمْ نْــصُــــولْ

باسمك يا سيدي ضــــوات            كل نجمة ف سْمـَــــاهـَـــــــا

باسمك يا حـبـيـبـي جـــات            النسمـــة ف شْــــــدَاهـَــــــا

ف هاد الزمان يا حبيبـــي             جفت العيون من مــــاهــــا

قـــــوات الــبــدعـــــــــات             وكــثـــر مــــن بــغـــاهــــا

عــلــيــك الــصــيــحــــات             تــكــثــر ف  كــل الـوقــات

سيوف الشدة ف لرقــــاب            دارت خـــــــــطــــــاهـــــــا

وتلاح الضيم ف الزناقــي             قــــــــــوات الـضــــربـــات

الروح يا المولى بَ جْلاَلَة             دارت غـــــــــطــــــاهـــــــا

دارت  غـْـــــطـَـــاهــَــــــا             ساعــــة الفنـــــا وصــــلات

تخلطات الشياه بلا نظام والديب رعاها

كثرات الهموم يا المولى والعين بكــات

الهم سيطر عل ليام وجاب خلاهـــــــــا

الرشوة ولفساد ف الدنيا جات المحنات

الشر والتزوير . . . لحرام والقتل بَّاهـَا

عمات لقلوب يا المولى مشات الحيـــاة

لطفك قريب يا سيدي اهدي من عماها

ترجع البشرى يا المولى لدوك الخيات

 

شـوفـوا لـعـجـب

 

كلمنا يا شيخ لكلام كلمنا

قول لينا مال لكلام خسرت معانيه

وكلمنا يا شيخ لكلام كلمنا

قول لينا مال الحق كفات مواليه

وكلمنا يا شيخ لكلام كلمنا

قول لينا مال المنكر الزور حاميه

وكلمنا يا شيخ لكلام كلمنا

قول لينا مال لكلام فسدت معانيه

شوفو شوفو لعجب

ما بقينا عرب

السبع ولى خرتيت

تحت جناح نسر لبد

مسلف منه منقار

ولذرة محمد ما نجد

حنا اضيع من الأيتام

واصغر من النملة . . .

واضعف من لرنب

ملي تدركها لقدار

بمخالب مازلة

لحراش قدامها تصغار

الشوك تظنه ازهار

وعل السدرة ترمي العار

راني ف حماك يا الحق الغالب

لا توقف ساعتي بين يدين اشرار

هكذا سيداتي سادتي

حالنا غادي ويقصار

حالنا حال لرنب

شوفو شوفو لعجب . . ما يبقا عرب

ناس شايخة وناس دايخة

وناس تحت لحيوط الخايخة

شــــوفــــــو لــــعـــجـــــب     مـــــا بــقــيــنـــــا عـــــرب

احـنــــا حــيـــوط قــصــــار    جـــــمـــاعـــــة فــــي دوار

فـــاق الكهــف واصحابــــه    ولا جــــبـــنـــــا اخـــبـــــار

شــــوفــــــو لــــعـــجـــــب     جـــــمـــاعـــــة فــــي دوار

لحصــاد والـدراس فــيــنــا     لــعـصــا ولـبكا عـلــيــنـــا

هـا اللـي شـاد مـن لقـــرون    فـيـنــــا وفـيـنــــا يـحـلـــب

شــــوفــــــو لــــعـــجـــــب    مـــــا بــقــيــنـــــا عـــــرب

احــنــــا حـيــوط قــصـــــار    جـــــمـــــاعــــة فــــي دوار

فــاق الـكـهــف وصـحـابـه     ولا جــــبـــنـــــا اخـــبـــــا

شــــوفــــــو لــــعـــجـــــب     مـــــا بــقــيــنـــــا عـــــرب

مــــــا انــتــــــم كـــفـــــــار    ولا مـجــوس تـعـبـدو النـار

مــــــا انـتـــــــم مـسـيـــــح    ولا مـسـلـمـيـن منكم لخبـار

ما خلصتو لسيرة زين لبها     ســــــيـــــــد  لـــــبـــــــرار

شــــوفــــــو لــــعـــجـــــب     مـــــا بــقــيــنـــــا عـــــرب

 

الضَّرْ الوَاعَـرْ

 

يِبْـكِـيـكْ الخاطر   يـا الـمــاضـــــي   بْ عْسُولْ وازْهَار

ويْدْحِيكْ الخاطر   يا الضر الواعــر  وشـطـون لَكْـــدَارْ

والجفن الساهر   والحزن الوافـــر  وحـمـول لـقــــدار

السيف الناحــر   ف الصدر الزاهر  المَضِّي المَنْشـَــارْ

تحالفات لــقدار   بالـفَـعْـلْ الـكـَافـَرْ   ودموع لَشْـفَــــارْ

وْلاَزَلْتْ صَابَــرْ   عسى لمضافــــر   توصلني لَلَّعْمـَــارْ

نترجى الغافــر    يفاجي الخـاطــر   وتــزول لـُـوْعـَـارْ

وُعِيشْ لَمْغَامْرْ    بـدون الـقــــادر    مَا لِـيـهْ تَـنْـصَــارْ

 

 

ضــايــعــيــن

 

اهْلْ الحَالْ يَا اهْلْ الحـَــــالْ          امتـــــى يصفـــــا الحـــــال

تزُولْ لْغْيُومْ عْلَ العـُـرْبـَـانْ          وتــتــفــاجــــى الأهـــــوال

يا سامعني. . زيد اسمعنـي          وافــهــم شــــان ويــقــيــن

رَقْصَتْ فَ العُروبَة أمْوَاتْ          وكــــثــــرو الــــطــــغـــات

يَا مِيلاَفـِــي و يَا مِيلاَفـِـــي          ا نـت وحـدك يــا مِيــلاَفـِـي

عارف قصدي ومانقـــول          والحق منك ساطع أنــــــوار

أَسَّالْكِينْ الهُول وُسَاطْعَة أنواره

ما جرى فوق صدر الحق من مناكب

ما اخْفَاتْ الدْوَايَا عْلَ لَقْلاَمْ

وما تحفر بظفر الجاي مرهوب

ف بلاد العربان يِنُوحْ البُومْ

من گال حالنا يتدنى من السلام

يروم الولف الزين يا هلي . . .

وُنْعْمْلُو مْشَاهْبْ . . يْضِْوي علينا كاملين

من گال أنا راني مشيت

خيوط معروجة وكاتلين وانا نتلاكع لا نصيب

يا عربان ها الگلب نفتحو ونغرسو أشجار

تَنْبَتْ حُرِّيَتْنَا كاملين . . .

ضايعين يا حبابي ضايعين

ضايعين يا لعرب ضايعين

 

دكــــــة

 

ضَـــاعــَــــتْ لـِــــي دَكـَّـــة مـنـيّْـلَـــــــة

يَا رَعْيَان الخيل من لقاها تعطيه بْشَارَة

مْـقْـيُـومـَـــة  بـالـسـلـــك والـذهــــــــب

مَنْ عَنْدُهْ الروم جَابْهَا قَايِدْ مَنْ هـُـوَّارَة

دَرْتْ جْــنـَـانـِـي يـَـــامـَــا               قـَلـْــتْ نْـخـْــرّْفْ فـِـيـــــهْ

مَا تْلَى حَدْ يِسْكَنْ مْعــَايَــا

بنيتو بالطوب ولـحـجــــر              دْرْتْ الغـَــلـَّـــة فـِـــيـــــهْ

جْبْتْ لِيهْ سْوَاقِي جَـرَّايـَـا

سرحت فيه الخيل والابـل              والحــمــــار مــــعــــــــاه

حطمت سوره بعد بنايــا

طالــــب مـــول  الـجـــود              لاتسخرشـــي غلــة فـيــه

كل يوم نزيده ب دعــايــا

الطفـل غـدار صـاحـبــــه               يــــــاخــــــد فــــــيـــــــه

ويجعله بين الناس شفايا

 

 

الدَّمْ السَّايْلْ

 

يا الدم السايل

يا الورد الذابل

يا أم البلدان . . . يا افريقيا

واش هاد الحالة

نارك شعالة

يا شمس الأمل . . . يا افريقيا

حتى من طيرك هربان

حتى من لَيْثـُكِ خَوْفَانْ

ضاع منك لامان . . . يا افريقيا

فيك الغرب ينهب

في خيرك يحطب

في أولادك يهرب

ب الجوع ولحزان . . . يا افريقيا

الجوع ولحزان

ليام تنادي . . . يا افرييقا

المرض ولعذاب

ف عيون الصبيان . . . يا افريقيا

يا وردة  ذبالة . . .

يا شمس . . . .

يا واد . . .

يا الدم السايل

يا الورد الذابل

يا أم البلدان . . . يا افريقيا

 

دَلاَّلْ

 

أنا كيف نسير . . . في ليلي نغني

نتفكر الخير واللي كرمني

يبانو احبابي بين عينيا

من نعمة لنعمة . . . نعيش ونغني

ونجمع هبالي بين عينيا

نرمي لحزان . . .

نطفي لهيب الجرحة . . .

نهيم ف واد الفرحة ونغني

باش تنفعني  لهموم ؟

باش تفيدني دموع من عين سخية

ذي الدنيا زايلة يا صاح

بلاش تسولني . . . يكفي اللي فيا

راسي مرفوع و غادي

گلبي عامر بالولف

حامل همي داخل صدري

اللي عرفت عراه ما يهمني كساه

ذا السوق حامي . . .

والدلال رامي . . .

والشاري اعمى . . .

ولا حبيب إلى حبيب ف الشدة

أنا كيف نسير في ليلي نغني

 

جيبو لي حالي ما نموتــــشـــاي          جيبو لي حالي ونروح لـللا

شغلو لي بالي ما سـخـيـتـشــاي          شغلتو لي بالي عمروحـى

شوفو من حالي شربتوه لـمـرار          واش اجرى لي خنتو لي لجوار

كيف طرى لي وما نگولـشــــاي          واد هبـالـي امـديـع الـحـمـلــــــة

فضلكم باين يا صحاب الخسران          فضلكم باين يلخسران

فعلكم خاين آيا حزب الشن          شـرگ الـذات وثـمـور الـنـخـلــة

اعميتو لي عيني وما نموتشاي           گـلـبـي صـابـر يـعـرف لـــة

حرگتو فداني وما نطـفـيـشـــاي           بقيت نعاني ف دخانعـلــة

زمانكم حامي آيا گنس الرهبـان          زمانكم حامي موفي ف الـغـفـلـة

كثرتو رشاوي آيا قوم الطغيـان           بنيتو الخاوي ف زمان افلـة

قتلتو صبياني وما ندفـنـشــــاي           قتلتو صبياند العـملة

جوعتو شياهي وما نـبـيـعـشاي           ديبكـم حاضـي وخـوتـو شــى

 

 

السَّـلاَمَـــــــة

 

السَّلاَمـَــــــة السلامـــــــة          السلامـــــــة السلامــــــة

هاد بنادم ولى مقهـــــــور          بانـــــت فيـــه العلامـــــة

حتى شُوفـُه وُلىَّ مقـهــور         عايمــة عليــه غمامــــــة

كلامــه ولــى محـصــــور          حتـــــى ل يــوم القيامـــة

دِيمَـــا رَاحْلْ يَا مْـضـْــرُور          سارح ف كلام النَّظَامَــــة

ملي عييتي لقيتي ســــور          مبنــي ب حجر الظلامـــة

ها أنت واگف ومحگـــور          حــــادر راســــك نعــامـة

ومصيـر بنـادم ك لغـروب          غادي ف ظلامه يتهامــى

الهـم وكثــرت الحــــروب          قـَـلـُّـــو اليُـــومْ الفهامـــة

حْرُوزَة..وُبْخُورْ..وُسْبُوبْ          قتيــــل الخيــــر والفهامة

ولى الفساد والشــــــرور          شبابنا عايش ف دوامـــة

الْبـُـوْ يْسْبْــقْ يْرْجّْعـُــــوه          والــولد حـْـــدَرْ القــامــــة

أنت عالم كلك ضــــــرور          امتــــى تبـــــان الســلامة

انتما بعدا آهياوآه مالــي   لاَلَّة   عار الله عليكم الغَادْيـَــاتْ

شحــــــــال صبـرتـــــــو          طالب ضيف الله الغاديــات

الــــــــرواح  صَـــــــدَّ اتْ         لــعــقـيـــــــل مـــــــــــــات

شحــــــــــال تَمَــرَّتـُـــــو         ف ربـيـعـكــوم خَـرْفْـتـُـــوه

ف أيــــــــام الظــــــــلام         كــــــــثـــــــر الـــــمــــــلام

جيــــــت عــاد مشيتــــو        مـــــا لــكــــم  گــفــيــتــــــو

بكانـــــــــي لحكــــــــــام         ف هــــــــــاد العــــــالــــــم

مــــــا  لكـــــم  تلفتــــــو         عـــيــبــكــم ضــرگــتـــــوه

آش قضـــى الخصــــــام         آيـــــــــــــــا لـــــعـــــــــوام

انتما بعدا آهياوآه مالـي   لالة   عيب الله عليكم الغاديـــات

 

فــيــن غــادي بــيــا

 

يا من هو بَازْ فْ لَقفازْ

يا من هو فروج عل الكَنْدْرَة ونشر جناحه

يا من هو تِلِّيسْ اعطى ظهرو لَتَّغـْـرَازْ

عمرني ما ريت لغزال تمشي بَلْمْهْمَازْ

وفراخ الخيل عَادُوا سْرَاحُوا

عمرني ما ريت النخلة تعطي حب الْغـَازْ

بعد الثمر وُتَبْلاَحُهْ

يا من هو ديب فْ لْغـْيَابْ كْثَرْ صْيَاحُه

أليام أليام يَا بَتِّي مَالْكْ عُوْجَا

واش من سباب عْرْجْتِي لِي بِهْ

تَارَة تسقني حليب . . .

تَارَة تسقني حَدْجَة كِي مُولَى هِيهْ

صَدَّقْ حتى عيا وگالوا راها فيه تبقى فيه

أنا گاع بنادم نبغيه . . . وظانه مثله يبغيني

كيف نبغي نگول عليه . . .

اللي فَ خْلاَگِي مَا يْخْلِّينِي

فين غادي بياخويــــا               فين غايدي بيـــــــــــا

دقة تابعة دقــــــــــــة              شكون يحد البــــــاس

لا تلومونا ف الغربـة               يا هـــــــاد النــــــاس

لا تلومونا ف الغربـة               وُليعـــــــة الغربــــــة

لا تكذبوا عَلْ الرُّومِيَّة              مــــا هـــي نـَشـْبَـــــة

أنا ما نسيت البنديـــر              أنا ما نسيت القصبــة

أنا ما نسيت الموسـم               والخيل سربة سربــة

أنا ما نسيت الگــُــورْ              ولا مجمع الطلبـــــــة

أنا ما نسيت   دواري               يــا بــلاد القصبــــــة

أنا ما نسيت لعشيـرة               ولا گمـــــح الرحبـــة

أنا ما نسيت حياتـــي               يــــا نـــاس المحبـــة

أنا ما نسيت ناســــي               خَايْتْ هَدِي نَكْبَــــــــة

ما هْمْنِي وْلاَ رَشَّانـِي               غير فراق الصحبــــة

ما همني ولا رشانـي               لا مــــــا   للتربـــــــة

ما همني ولا رشانـي               لا صابـــة لا غـُمْـــرَة

ما همني ولا رشانـي               شمسنا ضَوْهَا جمـرة

ما همني ولا رشانـي               لا نجوم لا گمــــــــرة

ما همني ولا رشانـي               وَيَا لِيعْةْ القـُــــــــدْرَة

ما همني ولا رشانـي               فيـــن غـــادي بيــــا

بين قـَلبِي الوَگـــَــــاد               بين حيرة وُ عـْنـَـــادْ

بين قرب ولبعــــــــاد               يــــا كيـــة لَخـْـــلاَگ

بين نار و لرمــــــــاد               واالكيــــة وُلْـفـْنـَـاگ

وتنكاد الضميــــــــــر               ضْمِيــــِري بَالْوَلْفـَــة

وعذاب الولفــــــــــة               خَايْـــةْ هَـــذِي تَـلْفـَـة

فين غادي بيا خويــا               فيــــن غــَـادِي بـِيـَّــا

 

فْ رْحَابْ مْعَالِيكْ

 

لا إلــــــــــــــه إلا الله       يـــا الـنـبــي رســـــــول الله

الذنب خداني يا بـابــا       الـذنــب خـدانـي يـا سـيــدي

الذنب خداني يا بـابــا       خـــــــاد عــــقــــلــــي وداه

بغيت نمشي دابـــــــا        نـشـوف مـقـامـه ســيــــدي

ونسلم يــا بـــــابـــــا        عـلـى الـمَـحْـرَابْ وُنْــــــرَاه

بين الصفا والمــروة        نـمـشـي ونـجـي يـا سـيـدي

في اجبل عـــرفــــــة        تــمــا غــرضـي نــلــقـــــاه

لا إلـــــــــــــه إلا الله        هـو الـشـفـيـع حـــبــــه الله

مول الشان ولعلامـة        جات لحمامة باضت احــداه

بورقية قلبي بغــــاه         جـاتـه الـعَـنْكَـــبْ بـإذن الله

 

 

غير خودوني

 

يا ذا الرِّيْم منها مَوْلـُـوعْ            مَرْحَبْتِي به إلى جَانِـــــي

ولا زلت منها ملســــوع            ولو عل لَحْبَل مَشَّانـِــــي

أدَنْ  أدَنْ  أدَنْ

غيرْ خُودُونِي . . .  لله غير خودونـــــــي

روحي نْهِيبْ  لَفـْدَاكم  غير خدونـــــــــي

مَعْدُوم  وُلـْفـِــي  . . .  لله  دلونــــــــــــي

ما صابر عل اللي مشاو . . . أنا ما صابر

صفايح ف يدين حداد أنا ما صابـــــــــــر

قلبي جا بين يدين حــداد            حداد ما يْحنْ ما يشفق عليه

ينزل ضربة عل الضربة            وإلى برد زاد النار عليــــــه

سيل سيل يا الدم المغدور

تراب الأرض محال ينســـــاك

وحوش الغابة ترهبات منـــك

السم ف الصحاري جافل منك

دم المغدور ما نْسْلّمْ فيــــــــه

حق الظلوم أنا مـــا نــــدوزه

يا طاعني من خلفي . . . موت وحدة هي

غير خودوني . . .  لله غير خودونــــــي

الله بـــابـــا جاونـــــــي             علاش أنا ضْحْيّة للصمــت

واش جرى ليه جاوبني             مال سفبنتك ما وصلــــــت

بابا شكون كَدَّرْ صْفـَـاكْ             بابا مول السيف المسلوب

بابا فين جحا والغــــول             بابا عـْيـَّــانــــا لَحْجــِـــــي

بابا يسير منين يجــــي              بابا وُحـَـــــجْ المقــــــدس

بابا مشتاق نشوفــــــه              بابا نـــــداه ف الكبـــــادي

بابا  ونوره  ساطـــــع              الله بـــــابــــا جاوبنـــــــي

حمودة وابابا حمـودة

والله بابا حمــــــــودة

هَدِيكْ خَايْتِي وُخِّيْتـِــي              وُهَدِيكْ خَايْتِي مظلومـــــة

هديك رسامي مهجورة             وهديك خيمتي مهدومـــة

لله يا هلي اهل الحــال              الشدة تزول ولا محــــــال

هديك أرضي وبــلادي              وباش من حق تبـــــعادي

هيــــة والهمـــاميـــة

ميموني ما يموت

المحبة  ما تموت

الخير   ما يموت

العدل   ما يموت

السلام  ما يموت

والله والله وابابا

 

حَــــدِّ يَــــة

 

يَا خَيِّي وُمَا تْلاَ حْدْ يْسَالْ فْ حْدْ

كُلْهَا مْحْرَاثُهْ غَاسْ

يَا خْيِّي لَحْمَامْ اللِّي مْوَالْفُه طَارْ وُعَلاَّ

وِينْ عَلاَّ لَرْسَامْ

زَهْوْ الدَّنْيَا الكَأسْ وْرْفِيدْ القْرْطَاسْ

ُورْكُوبْ اْلخِيلْ وُْلَغْوَانِي

قَلْ شِيَّة وُصْحَابِي مَا تْلاَتْ وُالوَقْتْ حْمَاتْ

الْمَوْلَى جُودْ عْلِيَّا

وُهَادْ الزْمَانْ يِبْلِي بِهْ مَنْ قَـالْ زِينْ

يْعْطِي شْقَاهْ للقَوْمْ المَعْمِيَّة

بَكْرَا لِيَّامْ مْشَاتْ شُوْر اوْلاَدْ غْفِيْر

سْقْصِيهَا أ َصَاحْبِي وْسَوَّلْ

يَا مَحْبُوبْ خَاطـْرِي إِلَى بْغِيتْ الاَّمَة عُودْ اصْبْرْ

لَكْلاَمْ اللِّي بْلاَ مْزِيَّة يْبْقـَى فْ الخَاطْرْ

أُمُّكَ شَاحَّة وُشِحِّيحَة وُلاَ تْلِيَّنْهَا طِيَبة

آحَدِيَّة قَوَْلَكْ مَا زَالْ مَا وْفََـَى

مَا بَدَّلْتِينِي بْفْقَارِيشْ تْلْبْسْ البِيسْ تْعْجَبْ لَنْظـَارَة

آحَدِيَّة قَوَْلَكْ مَا زَالْ مَا وْفـَى

بَدَّلْتِينِي بَدْوِيرَة مْخَرْبْقَة وُالدُّوَاحْ يْنُوحْ وَالزَّبَّالْ وَالْحَمَّارَة

آحَدِيَّة قَوَْلَكْ مَا زَالْ مَا وْفـَى

غَرِّيتِينِي بْلَكْذُوبْ وَالزَّوَاقْ يِطِيرْ عَصَّدْتْ غْدَايَئا

آحَدِيَّة قَوَْلَكْ مَا زَالْ مَا وْفـَى

 

هـَـاجـَـتْ لَــحْــزَانْ

 

يــا عــالــم كــثــرات لــحـــزان     يــا عــالــم عــلــة ف لوطــان

يــا عــالــم مـصــيــر الإنســان     يــا عــالــم نَـكْــبَــة وُمـْـحـَــانْ

لنفوس هايمة وُلَجْثَاثْ رْمَايـَــــة     يا عالم  مـــــال عبادك سايبة

جيوش هايمة والصبيان ضْحَايَا     يا عالم  مــــــال عبادك سايبة

لَحْرُوبْ قَايْمَة ولبنات سْبــَــايــَـا     يا عالم  مـــــال عبادك سايبة

لا غيث أنا لا حد سمع لـغـــايـــا     وبكيت أنا وناح السلم معــايـا

يــا عــالــم كــثــراث لــحــزان

يــا عــالــم هـاجـــت لــحــزان

 

حـَـنْ وَ اشْــفْــــقْ

 

كِيفْ يواسي اللي فرق وبقى بلا عقل

ف لرسام فريد

أنا كيف جفاني حبيب قلبي ما خلاغير صورته

وُنْعُوتـُهْ وُخْيَالُهْ

من لا عمري نظرت زين . . . ف لبدور بحاله

ارفق يَا مَالْكْ ب عبــــــــدك          واعطف يا صابغ النْيَامْ

يا بَدْرْ النْبَا مَنْ لُغــْـتـَــــــام          يهديك اللهيت ما كفـــــــى

أنت الموصوف ب لمحاسن         وأنا الملسوع بالغـــرام

وعييت ملازم السقـــــــــام         أمَّا بَرَّدْتْ من جمار فْ قلبي محفـــــى

نبات نساهر ليــــــالــــــــي         ودموعي حايفة سجــام

نبكي ونوح ف الظــــــــلام         على محبوب خاطري من جار عفـا

امتى يا مالك نشاهـــــــــــد         خدك يضوي عل الرسام

ما بين مْحَافْلْ الرَّيــَــــــــامْ          ونگول بحاين جْفَا

رغبوا تاج لملاح فيـَّــــــــا          تحييني غير بالســـــلام

وتراعي صلة لكـــــــــــرام          لاخير في من جفا حبيبد و غدر الموالفة

فْ هْوَاكْ أَمَالْكِي فْـنِيـــــــتْ         لا حالة كيف حالتــــــي

ف طريق هواك ما عييـــت         حتى تقضى حاجتــــــي

وإلى أنا نلت ما نويــــــــت         منك يا روح راحتــــــي

نفرح ونگول : ما مشــــــا          تمجادي ف لبها حـــرام

يا من لا ساغ لي مـــــــرام         سمع قول لحسود فيا وتَكَدَّرْ بَعـَـــــا

هدي مدة بلا حســـــــــــاب         وانا كامي علايلـــــــــي

كانتمنى ساعة الصـــــواب          تقضى فيها مسايلـــــي

كانطلب عاتق الرقـــــــــاب         يجمع بيا غزيلـــــــــــي

محبوبي راشگ لهــــــداب         ناير لخدود قاتلــــــــــي

أما دوزت من وقـــــــــــات         كنت مغْطـِّي بثوبهـــــــا

تسوى الياقوت والثـْقـَـــاتْ         والسعد سگام منهـــــــا

والكاس مدامعه جــــــرات         على الشمعة وْضْيَّهـَــــا

ما تسمع غير كب هــــــات         والخمرة باح سرهــــــا

صدقوا من جربوا وگالــوا          مادامت للزهو إيــــــــام

لو كان تدوم لَـلُّـقـُـــــــــدَّام          لَو كان الشمس ف سماها تبقفَة

 

حن واشفق واعطف برضاك يا المزيان

لا سماحه ميعاد الله يا الهاجـــــــــــــــر

ياللي قلبه بعد زْيَانْ عَاوْدْ شْيــَــــــــــانْ

يا للي عدْتِي مِنْ شُورِي حْذِيرْ نَافـْــــــرْ

ياك ما حَالُو ما بـِينَاتْنـَا العديـــــــــــــان

ياك ما عْوّلتِي مَنْ جَنْبِي تسافـــــــــــــر

ياك ما جنيتي شوفة من نْجَالْ مْعـْيـَــان

زْلّْعـْك تْزْلِيعَه لْعْدُو بْ قلب كَافـَــــــــــــرْ

نزلت ساحر بحرك زعما نعود رُؤْيـَــانْ

مشارعك ندريها ونعود بك ظَافـَـــــــــرْ

حسنت بك النية وقريت فيك لاَمـَــــــانْ

حين كَنْتِي تَاتِينِي فْ كُل يوم زايــــــــــر

إلى حضرتي تحضر ليا معاك لدهــــان

وإلى تغيب نَذْهْلْ ويغيب لي الخاطــــــر

آباش نطفي نيرانك من صميم لكنــــان

وباش يبرد قلبي من حرها الزافـــــــــر

إلى هداك عليا الرَّحْمَانْ يَا المزيــــــان

رد سيف صدودك لجواه يا القاهـــــــــر

محبتك يشهد لي بها الإنس والجــــان

ما بقى ما نَكْتْمْ بحب بالسَّرَايـِــــــــــــــر

 

هـَــوْلـُــونِــي

 

يـَــا  لُطْــــفْ  الله  الخـَـــــــافِــــــــــي       الْطـُفْ بِنَا فِي مَلـَقـْــــــــدَارْ

يَـــا نِعْــــــــمَ الحَيْ الكَـــــــا    فِـــــــــــي       اكـْفِينَا شَر الوَقــَــــــار

يَـــا مـُــــــولْ الفَضْل الــــــوَافِـــــــــي       فـَضْلـَك مَا يِـنْتتْحَدُّهـــارْ

عَجَّـــــــلْ بَ دْوَاكْ   الشـَــــافِــــــــــي       وُارْحَم ضَعْفَ الآمة الغَاوزَانْ

قَـــــــادَرْ تَبْـلِــــــــي وُتْعـَــــافـِـــــــــي       تَرْخَفْ الشَّدة ب العخْيـَـرْ

لُـــوْلاَ ضُعْــــفَ الإِيمـَـــانْ       مــَـــا يْجُـــورْ الزْمـَـــــانْ

وِيْــوَلِّيــــــــوْ الطُّغْيـَـــــانْ       بْ لَقَْهـَـــــرْ جَايْرِيـــــــنْ

وَالْمَسْكِـــــينْ الْهَيْمَــــــانْ       فْ الشّقـَـــا وُلْمْحَــــــــانْ

يِتْمَنَّـــى الْمُــــوتْ عْيَـــانْ       مـَـا وْجْدْهـَـــــا فْ حِيـــنْ

مَنْ هُمْ الْوَقْتْ مْفَافـِـــــــي       تَاهْ فْ تْلُوفْ لفْيَانِــــــــي

تَــارَة يْعْتْــرْ تَارَة يْطِيــــحْ       بـِـيـــــــنْ لُوعـَــــــــــــارْ

بَحْنَـــــــا  بَِالْمُحْرِمَــــــاتْ       وُلَمْعَاصِـــــي قْـــــــــوَاتْ

وُعْقُولْ النَّاسْ طْغـَـــــــاتْ      غَافـْـلَـــة عْـــــلْ الْمُـــوتْ

وُالعَلاَمـَـــــاتْ نْبَــــــــــاتْ       لَلْــــوَرَى مَـــا خْفـَـــــاتْ

وُقـْــــــــوَاتْ الظّلُمَــــــاتْ       لَمْكَــــــرْ وُلَبْهُـــــــــــوتْ

قـُـومَانْ صَمَّتْ وُعْمَـــــاتْ      غَرَّتْهُـــمْ الْحَيَــــــــــــــاةْ

تَبْعُوا حُبّْ الشَّهْـــــــــوَاتْ       فـُوقْ سْحْتْ السْحُـــــوتْ

يَا لُطْفْ الله الْخَافِــــــــــي

 

 

احـنـا ولاد الـعـالـم

 

احـنـا ولاد الـعـالـم          جايـبـيـن الســــــلام

من أرض الســـلام

باراكا من لحـروب          جفو دموع الصبيان

نهديكم بـاقة ورود          شعارنــا بالســـــلام

من أرض الســـلام

خليونا من الكذوب          خليو الحق يـبـــــان

بلغونا للمقصـــــود          شعارنــا بالســــلام

من أرض الســـلام

المحبة بالســــــلام          ف تاريــخ العـــالــم

طلقونا من لحبـــال          شعارنـــا بالســــلام

من أرض الســـلام

 

 

حوض النعناع

 

القـلـب مسول عـلـيــك     أيَــا رَّايْــحْ بْــــلاَ وْدَاعْ

مخلـي اهـلـك ومالـيـك      تطرح سـؤال وُشـًَّــاعْ

لفيـن يا غـادي قصـدك     طريــق كـلــه غــــداع

ظـــلام حـايــط بـيــــك      و النـور كـلـه ســبــاع

خلـيـك معـانـا خـلـيــك      يـا حـوض النعـنـــــاع

كلنا محتـاجـيـن لـيـــك      ف قلبنا حـبـك صـراع

محال نعيشو بلا بـيــك      محال حـبــك يـتـبـــاع

ارجـع نـغـمــو فـيــــك      ريح الراحة و تـســاع

أنت إيـمـانـا ف الحـب      أوراقنا مسقية بعينيك

أنت بـيـتـنا ف القلـــب      ساكنو يغـيـر عـلـيـــك

يا حب ظريف ومؤدب      لا سومة لينا بلا بيــك

شكون يفرشنا بالقـرب      شكون غيرنا يغطيــك

يـا رايـح والـليــل راح      والما عل الوطان راح

كــون طـايــر صـــداح      بالأمـــل لـكــل ربـــاع

الغربة شـانـهـا طـــاح      خليك يا حوض النعناع

 

 

جُـــودِي بــْرْضَـــاكْ

 

قـُـولـُـوا لْ يَــامْنَــة تَاتِـي لِي               تْفْجِـــي هْمـُــومْ قْلْبـِي نْبْـــرَا

قـُـولـُـوا ل يَــامْنـَـة تَاتـِي لِـي               نَغْنَــمْ فْ لَمْحَاسَــنْ نَظْـــــرَة

جُـــودِي بَالْرْضَى جُودِي لِي               ضـُـــــوِّي يَــــــا الْقَمْـــــــرَة

صْبْــغـِـي  ظْـــلاَمْ  لِيلِـــــــي               بَبْهــَـــاك  يَــــــا  الْعـَـــــذ ْرَا

أَنَــــــا  لْبِـــيــــبْ  وُحِيلِــــي               وَالْيُـــومْ  ارْمَاتْنِــي الْقُــــدْرَة

لله سُــــــــوِّي  سْبِيــلِـــــــي               وَ لاَ تَــرْمِـــي  فْ  قَهْــــــرَة

 

 

قــــالــــت

 

قالـت : ربـي مـــولاي            لا حــد ســال فــيــا

هجرونـــي لحـبـــــأب             وأنــــا قــصـــيــــة

شافــت حــر المكتـاب             ومعــاه كـل بـلـيــة

هــــــول الــشــــــارع           والطرقـــان جـلـيـة

وغـابـــت شــمــــــس            وجات ظلمة معمية

تـكـلـمـت الـرعـــــــود            وبــــــرق شــتــيـة

وساحت بين الطرقـان           عجــــوزة مـرمـيـة

تعرفـهــا الحــيـــــوط            وب حالها مسبـيــة

الله يـــــا مـــــولانـــــــا الله يـــــــا الله

سيدي يـا مولانـا ربــي تـكـون بــــــي

لامونـــي لامونـــي واللـي يلـومنـــــي

يجعل حالـه حالـي ويشوف مـا جــرى

هـاد الوقـت البـارح والنـاس راقـــــدة

وانا عـقـلي سارح ف زيارة الـنـبــــي

يمــا يــا لـحـنـيـنــة عـنــد لـفـجــــــــر

نوضي طلبي مولانا تبرى مواجعــــي

سيدي صالح سيدي وإلى غاب سيدي

طـاح الـتـبـروري بـانـو فـضـايـلــــــه

 

 

خـلـيـنـي

 

سبحان الله . .

شحال من حد بغا حد ولا راه

لحباب وقت الشدة غابــــــوا

الخوت كلها دار قفل لبــابــه

ف الحزة والضيق ما يتصابو

وانا حالي غير زايد ف تعابه

الـهــم ولـحـزان غـلـة نـــابـــتـــة ف تـــرابـــه

بالحق نتساهل أنا اللي مادارت ل زمان حسابه

غير سير وخلينـــي      الخــاوا خـلـيـنـــي

غير سير وهـنـيـني      الـخـاوا هـنـيـنـــي

خلينـي لـحــزانــــي      خـلـيـنـي لهبالـــي

بين الفقايص نلالي      غير سير وخلينـي

خليـنـي لمكتـوبـــي      خليني ل عـيـوبـي

الهم درتو محبوبي      غير سير وخلينـي

خليني لـجـراحــــي      لايهمك  ترنـاحـي

وبكـأيـا ونـواحـــي      غير سير و خليني

 

خلينـي ل سقـامــي      لا يهمك تذمـامــي

نطيع ونوقف علامي    غير سير وخليني

حـنـيـن الـروح

ما يصفا كلامها روح ولفها الخواض

ولا عهدي به يوفى

خلاص خوضها لخواض

حاديتي لغدر ساومتيه

ف روحك دار بلاد

نلقاك ف طرقان يا دليل

ناقمة عليك لعباد

نلقاك بلا وجه ف وضح النهار

يا بو وجوه كثيرة ف الظلام

نلقاك بلا قامة يا عديم الظل

نلقاك صغير عل الدوام

سيدي القاري حرف ف عينه صار جلالة

ويگول المغرور قرايته ضاقت به

كلام الأحرار آش جابه لدلالة

يا عبيد الحگرة كلامنا ليكم ما يليق

لاخير عشناه معاك ... ولا شرك جانا بالتمام

مال حنين الروح مالو معذب معانا

يا الشاهد خبرني لله واش به

مال حنين الروح مالو سهران معانا

يا عشاق الحق خبروني واش به

سيدي القاري حرف ف عينه صار جلالة

ويگول المغرور قرايته ضاقت به

الصغير يحگر الناس يا مشين الحال

ويغويك بجهله كثير شيخ الدجالة

كلام الأحرار آش جابه لدلالة

يا عبيد الحگرة كلامنا ليكم نا يليق

يما لالة يلالي محمد صلى الله عليه

أنت جهدك جهد الريح

هو جهدك جهد الريـح

عنك غفلو الحـكـامـــة

ما تنفعك دعوة السامة

يما لالة يلالي محمد صلى الله عليه

محمد صلى الله عليه. . . محمد صلى الله عليه

آوا ييه  آوا ييه

ناس الشر كثار          آوا ييه  آوا ييه

آ يا مشين الحالة        آوا ييه  آوا ييه

سيدي قاري حرف      آوا ييه  آوا ييه

ف عينه صار جلالة    آوا ييه  آوا ييه

الصغير يحگر الناس   آوا ييه  آوا ييه

يا مشين الحالة          آوا ييه  آوا ييه

 

 

خَــضْــرَة

خضرة يا بلادي . . .

حبك في لعماق . . . ماليه تَوْصَافْ

يا جنة الله في أرضه

ربيع وخريف . . . شتا وصيف

جوك الزين معتدل . . .

حَدُّه  فْ قْدُّه يَا بْلاَدِي . . .

وما يقضي كيد الطامعين ولو يجهدو

في كيدهم ينكدو يا بلادي

يا نجمة ف سمايات العالم

يا دعوة للغريب الهايم

فيك نرتاح ونعرف لفراح

ونعانق السلام . . .

يا خضرة ما ليك توصاف يا بلادي

حــبـــك يــا بــــــلادي          في لعماق راه طايـــف

وعـلـيـك أنـــــــــــادي          يـا مــولات الخــالـــــة

أنت الزّْهْرْ النـَّـــــــدِي           في وسط أرض الفدان

نغمة بلحن الشـــــادي          ف وجه كل الــجــوالـة

أولادك تـــــنـــــــــادي          بحبك يا عز لـــوطـــان

وليك الزمان هـــــادي          لْـجـْـوَاهـْرْ تـَـتـْـلاَلـَــــي

السايح اللي يجـــــــي          عـــادي ومــا يـــعــادي

يشهد بالحب البــــادي          ف زيــنــك يـَــا لاَلـَّـــة

 

 

قــطــتــي

 

قِــطَــتِــي صَــغِــيرَة        وَاسْمُــهَـــا نَــمِـيـــرَة

لَــعِــبُــهَا يُــسَــلِّـــي        وَهِــــيَّ لِـــي كَظِــلِّـي

تُــظْــهِــُر المَهَـــارَة        كَــيْ تَصِيـــدَ فَــــــارَة

شَـكْـلُـهَـا جَمِـــيـــــلٌ        شَعْـــرُهَـــا طَـــوِيـــــلٌ

 

لبطانة

 

عبيد الصنك المعبود يا گلوب الحجر

گلوب طايشة مليانة ب لغدر

سلسلتو لقبور . . . ها الحق . . . وها المنكر

الخز للصخر من هم لبحر شكا

والرياح العاصفة هجرات البرق والرعد

ما بين صخرة جامدة وعوافي زاندة. . .

ل صهد الريح هامدة

هذا ب مهمازه ينغز . . . هذا ما يرد عليه

لا دوا يداوي

حسبت عشرة وعشرة عرفتها شحال تساوي

القرن العشرين هذا

عايشيت عيشة الذبانة ف لبطانة

راه الفرق عظيم بين التفاح والرمانة

واش من فرق بين أنت . . . وأنت . . . وأنا ؟

مـــرحــبــا يــا مــرحـــبــــا        والله يا سيدي مرحبـــــــــا

هدي دنيـــا هــــدا طمــــــع        فيــــن غـــــادا يــا دنيــــــا

حــــال خــوتـــي عــذبــنــي       فيــــن غـــــادا يــا دنيــــــا

حــــال خـــوتـــي مرتــنـــي       فيــــن غـــــادا يــا دنيــــــا

الـطيــــــور الــبــيـــــضــــا        جـــيـبـــــــوا لامـــانـــــــة

تــــبــــــــان المـــحــــبـــــة        نســـــلــــم     لـــيــــكـــــم

نــــــرجــــاو النــــوبــــــــة        ف طـــريـــق الخـــــــــاوة

تظــــهـــــر  يــاقـــوتـــــــة        نـــــــــورو مــهـــيـــاجـــة

لــوعــاد كبيــــــر الفــــــــم        لو نصدويهضر مورانـــــا

يقطـع فينـا صواصبلــــــــه        وعــــيــبــه نــاســيـــــــــه

گولو له لو كان يتلهــــــــى        ب عـــيـــبــه يــنــســانــــا

والى طل الصح عل لكذوب        يـــفـــضـــح مــوالــــيـــــه

الحال الحال يا أهل الحـــال        واللي ما فيه الحال يذبــال

 

 

لـَـهـْـمـَـامـِـي

 

قومو صلوا على النبي زيدو ف صلاتـه

محمـــــد بورقيـــة شفــيــــع أُمـَّـاتـُـــــهْ

أجــي يــاوا نعيــد ليـــك الغرايب مـَــدَى

احنـا خلينـا الصـلاة وتـبعـنــا حـْمـَّــــادَة

أراسي نوصيك يا الزايد تعبي وشقايــــا

ولا يغـــروك بالزواق لباسهــم نقــايــــا

وَاوْلاَ يغروك ب لكذوب القوم الخلايـــــا

قوم من لا ذاقو محبتي ومعنتي وهوايـا

ما جربنا غير حالهم والتجريب روايــــا

لا   لا   لا   لا   لا   لْ   يَا   وَدّي  لاَ  لْ

سيـدي ربي يا العـالي ما شَفـَّك حـالـــي

وأنا شَفـِّيـتْ لحمام اللي سوره عــالـــي

سيــدي ربــي لا تكثــر شــدة عــل لعباد

تبقـى لبـلاد زاهـية الغـيوان مـع لـــولاد

وايـا ولاد لعــراب الساكنيــن لَفْرَاوِيـــلْ

واو هاد اليلة حارة ربي يدير التاويــــل

وايـــا دوك لـعـــراب الله يـخـلـيـكـــــــم

واو أنا رجلي ف الطريق بغيت نجيكــم

لا   لا   لا   لا   لا   ل   يا   ودي  لا  ل

أرواح أوا ل تَاوْرَرْة الموالفة بهــــــــا

تشوف العزبة محنية ولخواتم ف يديها

تشوف الگصة مْجَمْمَة و الغربي يديها

أرواح أوا ل تَاوْرَرْة الموالفة بهـــــــــا

راحــــت راحــــت شمــــس العشـــــي

راحــــت ف احكـــام البـــاري تعــالــي

وگــــال الزيـــن أنــا بغيــت نمشــــــي

وقــت الــرواح هــذا مــا فيــه مقـالــة

واللــي مـا سـار يسيـر غـيـر يمشـــي

لـــيــــام فايــتــــة والدنيــــا رَحـَّـالـَــة

الزيــن مــا خفانــي إلـــى هـز نگابــه

عينه كحلة مْرِيشَة والفلجة وَاتَاتـُــــه

والصـاگ المبـروم يـا ربـي يِحَـيَّـدْ بَاسـُــهْ

يمشي ويجي ف لفراش حتى طاب نعاسه

ثبت رجليك لا يشوفوك يگولو ضَاسـَـــــرْ

خفت عليك من دي لگراضي راه ياســــر

بـــــابـــــا  لهمـامــي

سيـــــدي  لهمـامــي

رايــــــــة الســــــلام

رايــــــــة أمـــــــــان

أرضـــــي أنـــــــــــا

بـــــــلادي أنــــــــــا

وُاللَّهـِيــلا َنكبــة  ف  بــلادي بالـــذات

واللهيلا نخلة مجردة ف بلادي بالذات

 

 

لـكـفـيـفـة

 

تعالي تعالي واش من جا يتـكلــم

تعالي تعالي واش من جا يلگانـا

من زمان بعيد وراسنا عل القبلة

وا مثلي تعالى

لا حد منا ف يوم انساه شيطانه

تعالي تعالي واش من جا يتـكلــم

تعالي تعالي واش من جا يلگانـا

أواه  واه  أواه  واه                                 هذا حال الدنيا الله

شي الگى كل ما بغى يلگاه           كل يوم مع الخاياة ملگاه

يبيع الرد ويضحك على من شراه       أواه  واه  أواه  واه

أواه  واه  أواه  واه                                 هذا حال الدنيا الله

شي بالشوا فطور وعشاه                 شي يصول بسيفه واممضاه

نازل على من بغا يتحداه                  أواه  واه  أواه  واه

أواه  واه  أواه  واه                                 هذا حال الدنيا الله

شي لگفيفة غالباه                       الأرض فراشه والسما غطاه

عايم ف الغيس من گدامه لگفاه         أواه  واه  أواه  واه

أواه  واه  أواه  واه                               هذا حال الدنيا الله

 

 

لـمـعـيـزة

 

كيقولو  الديب ما يجوع ولغنم

الذيب يا الذيب

بوك وجدك كذيذيب

يا تريكة العيب من بدا الدنيا

السبع فاق وزهر . . . خوات الساحة

السبع فاق وزهر . . . الله على راحة

ربي مولاي عل الغابة        ربي مولاي

غابتنا يا زينة السلوعا       فيها مولاي

ربي مولاي عل الغابة        ربي مولاي

غابتنا ما منها رجوع         وسبعها داخلها

ربي مولاي عل الغابة        ربي مولاي

الذيب قال للمعزة              امتى دايرة لعزا

قالت ليه كاع هاد الشي معزة

وأنا ما عندي دزة

وزايدها بالضحكة

كون عينيك تهنيني

كون درتي كيف الثعلب

على قبر ولدي جيتي عاونتيني

ربي مولاي عل الغابة          ربي مولاي

ما ف بالي اللي تدفن           ولا بالي اللي تجبد

هذوك فعايل الثعلب             ذاك الحرامي لمجبد قول له

ربي مولاي عل الغابة         ربي مولاي

انتما بجوج قلال النية         انتما بجوج درتوها بيا

هو قال وليدي                   وأنت لاهيتيني

حتى طاحت الظلمة             باغي تفرزني باش تفرسني

ربي مولاي عل الغابة         ربي مولاي

آه يا مولاي سيدي مولاي    عل الغابة ربي مولاي

ربي مولاي عل الغابة         ربي مولاي

 

 

 

لــســقــام

 

امتى يا اهلي يبان ضونا قنديل . . .

مضوي على كل مكان . . . شادليه السلام

تزهى الوقات . . . لخليل يلاغي خليله

يتساواو تحت نور الگمرة

امت يا اهلي تتفاجى لغيوم

وكل غمامة ترمي بنار الولف . . . تفني لسقام

يبدا ركاب الصبيان في سيره

يبدا الظلم يبهى كيف الجمرة

والأمل الزين يضوي دروبنا بالفرحة

وتطلع زغاردنا ب يا سلام

تجينا الدنيا هازا قلوعها

ف حقولنا تنبت سنابل وتدير الغمرة

وعدونا يبقى بلا غطاه . . .

يتعرى ويعرف بلادنا ما تبقى  في لقسام

وتجف دموعنا يا اهلي

والنخلة تعطي حب بلعمان

يرجع الما الصافي ل داك المجرى

امتى يا اهلي امتى ؟!

جلانـــي لفـــــــــــراق          وا خياتــــي لفـــــراق

مــن حـرة لشــــــواق          وا خياتــــي لشــــواق

افـهـمـني وارجـــــــع           يــا الغــــادي وارجـع

حـر الساعــة يخلــــع           يــا الغــــادي وارجـع

عاينــا شـدو لخنــــاق          يــا الغــــادي وارجـع

حر الحالة ما ينطـــاق          يــا الغــــادي وارجـع

يما الخو يغدر خوه  ولــد أمـه وبــــوه   وعــــلاش آيـمــــا

بغا ليه الخيـــــــــر  ظنه لاحوه في بير  وعــــلاش آيـمــــا

وانا واش انگــول  غــــاب العـقـــــول   بــــدون مــعــنــى

غــابــت لـمـحـنــة   لا حنين ولا رحيم   جـــات الــمـحـنــة

وردك شــمــــــوه   غير دبال ولاحـوه   ثـــمـــر وحـــنـــة

شعرك شـمــــــوه   غير بان ولاحــوه   فــــرض وســنــة

الشـــهـــــادة بــــــالله          الليــل يــروح عليـــــا

گلبي ساكن لجـــروح           والعـيــــن بـالـدمــــع

سولاتني علاش نوح           گلت ليها ب هاد الدنيا

المحبة تحت قدامـــك           ولحياة تحت جلالــــك

المحبة فوق خـدودك           يما الليل يروح عليـــا

 

 

 

 

لِمـَـاذَا يـَـاكَــرَامَــة

 

لمــاذا يــاكــرامــة          ما خفتي من القيامـة

لمــاذا يــاشهـــادة          ما قدرتـــي مـلامــــة

 

أنْتِ اللِّي عنده يَتْشَرَّدْ وُبْيْدْفْنْ حـَـــــــــيْ

واللِّي مَانْكْ عْنْدُه بْيْنَامْ وُيْصْبْح بـَــــــــيْ

أنت اللي عنده لا بيده لا بجـيـبـه شَـــــيْ

واللي مانك عنده رصيده من المال قوي

لـــمـــاذا . . .  لـــمـــاذا . . .  لـــمــــاذا

أنت اللي عنده مسجون ومقيد بيديــــــه

واللي مانك عنده سَجَّانْ وُيِسْتَجْدَى فِيــهْ

أنت اللي عنده جيعان وما صدقتيـــــــــه

واللي مانك عنده مية خادم يخدم فيـــــه

لـــمـــاذا . . .  لـــمـــاذا . . .  لـــمــــاذا

أنت اللي عنده محتاج رواس ماله اخلاق

واللي مانك عنده  شبعان وكل نفـــــــاق

أنت اللي عنده بك ماشي وطريقه شـاق

واللي مانك عنده مرتاح وُعَالْنْ سِبـَــاقْ

لـــمـــاذا . . .  لـــمـــاذا . . .  لـــمــــاذا

أنت اللي عنده بك آمن من أجلــــك ذاب

واللي مانك عنده إيمانه إيمان اعْـــرَابْ

أنت اللي عنده في وجهه مقفول البــاب

واللي مانك عنده قانونه قانون الغــــاب

لـــمـــاذا . . .  لـــمـــاذا . . .  لـــمــــاذا

أنت اللي عنده حب الناس ومات احساس

واللي مانك عنده حب الكاس وًُهَانْ الناس

أنت اللي عنده ساكن كوخ وبيده فـــــاس

واللي مانك عنده ساكن دار وبيده مــاس

لـــمـــاذا . . .  لـــمـــاذا . . .  لـــمــــاذا

 

 

 

 

مــــاهـــمـــونـــي

 

حْيُوط  إلى  رَابُو  كُلّها  يَبْنِـــــــــــي  دَار

ما هموني غير الرجال إلَى ضَاعـُــــــــــو

لْما هموني غير الصبيان مْرْضُو وَجَاعُـــو

والغرس إلى سقط نُوضُو نْغْرْسُوا أشجار

وَالحَوْضْ إلَى جْفْ واسْوْدْ نْعْنَاعـُـــــــــه

الصغير ف رجالنا يْجْنِيهْ فَاكْيَة وَثْمَـــــار

مَصير وحدين عند اخِْرين ساهل تَنْزَاعُهْ

وشعاع الشمس ما تخزنه لْسْـــــــــــوَارْ

دارت وجات فْ يد الصهيون دَارْ اتْبَاعُهْ

جَابْ خُيُّهْ وُخْلِيلُهْ فِينْ عْزَارَى الـــــدُّوَّارْ

زَادْ  سْبُوعـــــا  تَابْعــَـــاه  لْتَمْنَاعـُـــــــهْ

منْ حْرّكْ عِينُه فْ رَاسُهْ مَدّوهْ للجَــــزَّارْ

سَرْبَة هْنَا وسَرْبَة لْهِيهْ جَثْمُو وُدَاعـُــــو

ولا كلمــــة فـــوق كلمــــة الغَضَنْفـَــــر

كْثّرُو لَعْصِيدْتْهُم اللبن وُمَاعـُــــــــــــــو

وشْكُون يْقوُل جْدَّة سَفّت يَا حَضـَّــــــارْ

قوُلُو  لْ  هذاك  قولو  لــــه          قولو  للا خر  قولو  له

قولو  له  إلى  ما  فهـــــــم          دابا   لْيَّام  تْوْرِّي  لُــــه

قولو  لَلاَّ يْمِي  قولو  لـــــه

قولو لَلاَّ يْمِي رَا لغْدْرْ حْرَامْ أَلاَ لَّة

إلى أنا معذب صَابْــــــــــــر          إلى أنا مهجور نْكَابْـــــرْ

إلى أنا  قلتو  هاجــــــــــــر          إلى أنا  قلتــــــو نَافَـــــر

إلى أنا قلتو قْفْلْ عَاسْـــــــرْ          ذِي لِيـَّــــام رَاه يَاسْـــــرْ

غير خلّيو اللي ما بغا يفهم          لا تقولــــــــو    لــــــــه

دابـــا لْيَّـــام تـــوري لـــــه           وَا دَايْنِــــــي يَا دَايْنـِــي

إلى أنا معذب مهجور إلـى           أنـــــا منبـــود مْحْگـُــورْ

غيــــرْ ا نْجَا لِيـَّـا أنـــــــــت           خْلّينِي نْجَاِري وْنْــــدُورْ

ونقــــاوم غــــرق لبحـــور          غير ما تصيبك گـْلْتـَــــهْ

لــــــكــــــــن    امتــــــــى            بلا ما يقولو ليك تفهم أنت؟

وَا دَايْنِي يَا دَايْنِي

 

 

 

مـا نـكـد أنـا

 

مفتاح لكلام الصلاة علىنبينا

المصطفى يا خاتم الرسول

طه يا خاتم الرسول . . . سيدي المصطفى يا خاتم الرسول

بعد الصلاة على نبينا

كون عويني ف ما نقول

كون لي زاد ف ما نقول

مفتاح لكلام الصلاة على نبينا

طه يا خاتم الرسول

سيدي يا خاتم الرسول

بعد الصلاة على نبينا

كون عوني ف ما نقول

سيدي زادي ف ما نقول

كون عوني ف ما نقول

سيدي زادي ف ما نقول

مـــا نــقــد أنــــا نــلــــوم حــــــد    ولا من طبعي نعاقب من يهجرني

لاقي طريقي ف السماحة    ما نـقـد أنـا نـلـوم حـــــد

ديني يــا ديــــن السماحة    ما نـقـد أنـا نـلـوم حـــــد

عهدي ما يغدر بالسماحة    ما نـقـد أنـا نـلـوم حـــــد

هذا حـالـــي عـــل الدواء    ما نـقـد أنـا نـلـوم حـــــد

ما نـقـد أنـا نـلـوم حـــــد

ولا من طبعي نجافي اللي يبغيني    ولا من طبعب نعاقب منرني

هذا حالـــي عـــل الدوام     ما نـقـد أنـا نـلـوم حـــــد

عهدي ما يغدربالسماحة    ما نـقـد أنـا نـلـوم حـــــد

ولا من طبعي نعاتب اللي يهجرني   ولا من طبعي نعاتب من يهجي

ما نـقـد أنـا نـلـوم حـــــد    مـا نـقـد أنـا نـخـون حـد

ولا من طبعي نعاتب من يهجرني

لاقي طريقي ف السماحة    ما نـقـد أنـا نـلـوم حـــــد

ديـنـي يـا ديـــن السماحة    ما نـقـد أنـا نـلـوم حـــــد

هـذا حـالـي عـــل الـدوام     ما نـقـد أنـا نـلـوم حـــــد

عهدي ما يغدر بالسماحة    ما نـقـد أنـا نـلـوم حـــــد

مـحـلاك أيـا ذاتـي بـراحة    ما نـقـد أنـا نـلـوم حـــــد

ما نـقـد أنـا نـلـوم حـــــد     ما نـقـد أنـا نـلـوم حـــــد

هـذا حـالـي عـــل الـدوام     ما نـقـد أنـا نـلـوم حـــــد

ما نـقـد أنـا نـلـوم حـــــد     ما نـقـد أنـا نـلـوم حـــــد

 

ما يدوم حال

 

ما يدوم حال

ما يدوم حال يا مجدوب الغيوان

روحناك يا لعريس ل مك حادة

بنت أولاد شغوف ماما

يا احباب الغيوان. . . من عنده محبوبه عازه

وانا محبوبي جفاني

يا سيدي والناس راكده

ركدها برد الليالي

يا سيدي ليام دايزه

دوزها من عاشها عز ف أيامه

ما يدوم حال . . .

لا تبكي يا لالة . . اللي صاع يخلفوه الرجالة

لا تبكي يا لالة . . اللي صاع يخلفه مولانا

يـا احبــاب الغــــيـوان     واحد مــنا صد الـبـارح

يـــــا احــــبــاب الــــغــــيــــوان     زيــــن الخــالـة صـــد الــيــــــوم

يـــــا احــــبــاب الــــغــــيــــوان     زيــــن القـــامة صـــد الــيــــــوم

يـــــا احــــبــاب الــــغــــيــــوان     رفـيـق الـمـوال صـــد الــيــــــوم

مــــا يــــــــدوم  حــــــــــــــــال      كلشي غادي والدايم مولانــــــــا

مــــا يــــــــدوم  حــــــــــــــــال      خــيــي كــان عــايــش مــعــانـــا

مــــا يــــــــدوم  حــــــــــــــــال     واليوم ف احماك يا العالي مولانا

خيي صــــــــــد الـــــبــــــــارح     واه مـــــــا حـــــــر فـــــراقـــــــه

صاقو ريـــــــح خــــبــــيــــــت     حـــــــــــاز عـــــــمــــــــره  وداه

مـــحـــال  واش  نـــنــســـــاك     يــــــا مـــجـــــدوب الــغـــيــــوان

يـــــا قــنــديــــل الـــغــــيـــوان

يـــــا مــجــدوب الـــغــــيـــوان

 

 

مـَـزِّيــنْ مْــدِيــحـْـكْ

 

مزين مديحك

ما كيفه تجارة يا رسول الله

مزين مديحك

يا المِيرْ فْ الشتا والگسْ كثير

مزين مديحك . . . يا بو فاطمة

خير لي من مال الدنيا يا رسول الله

خير لي من مال الدنيا  واللِّي تـْهِيلْ عليه

خير لي من مال الدنيا اللي داك وداك شْبِيهْ

آه ورجايا غير فيك يا ربي بالنبي تـَلـْگِينِي

مولانا صْرْخْتُه قريبــــة               يعلم ما راد بين حرف الكاف وان

وْيْرْدْ الرَّاشْيَة جديـــــدة               سيدي ما تضرگ عْلِيه المَخـْـــزُونْ

والله إلى بغى ينطــــــق               لَ كُونْ لَحْجَازْ الصَّامْتَة تيـــــه

والله إلى بغى يصــــدق               لَ كُونْ العبد في صَمـَّــــــهْ يْغــــهْ

وَادَايْنِي يَا دَايْنـِــــــي               أشنه غطاك الليلـــــي

يــا خيــي   يــا خيــي               أشنه غطاك الليلـــــي

عيد لي خبار لبــارح                راه قلبي مجـــــــروح

البارح كنتي ســـارح                واليوم راك مســروح

أشنه ذنب يـَـــــافــَــا                وُحَيْفـَـــــــا وُعَكـَّــــــا

ياك غلبو ما عفــــــو                يـــاك ثَقـْلُـو مَا خفـــو

ياك عذبونا وُكَلـْفـُـــو                يـــا دينــي يــا دينــي

صبرك عل الدل خِيِّي                ما نزيدك غير مدلـــة

وإلى سكتـــي خيـــي                عل الظالم زاد تْعـْـــلاَ

وإلى كنت حر خيـــي                زَوَّلْ هـَــــــادْ العلـَّــةَ

 

 

 

نَــــدَمْ

 

قصة العگوز ديك المرحومة

نسخوها ف لكتوب صارت مرشومة

واصحاب النبي صْيْدُو جُوبَى وَاقْفَارْ

لحقو كافر دليل عدو الرحمان

نعتو لو بالسلام جملة يا حضار

تفعفع ولا يخاف ولد المخزية

وقال ليهم : السلام ليكم لاَ يَذْكْرْ

منين جيتو يا القوم المعمية ؟

إلى جيتو من بلاد الرُّومِيَّة

ناتيكم لخمر  طاسات قوية

لحم الخنزير زين وطعامه ما احلاه

وجاوبوه ساداتنا مواليه النية :

لحم الخنزير ما هو لينا يذكر

وحنا هما لليوث رگراگة لحرار

حنا هما اصحاب مولاي محمد

واتقدم داك الشجيع سيد الرجال

واقبض داك اللعين سَلَّلْ لُهْ وْدِنُيهْ

قال له : هاك الكلب دِّي لُهْ لْخْبَارْ.

سبعين باش جات الكافرين

واصحاب النبي غير قلة ف الوجوه

وشحال من شباب كلها سارت لله

وما بقى إلا الشجيع سيد الرجال

 

 

 

 

 

نـَـاظـْـمِــي

 

نْگولْ أنَا ظْمِي مْحْزْمْ بْــهْــبـَـالِــي        آيْلـِــي يَــا يْــلـِـي يـَـا مـَــالــي

والعــــذاب مـن حـرها كــــيـــــــة

رافگت الشمس ف الدورة نْتْلاَقَاو        رافگت الليل ف سَامَـــــاوْ

نرافــگ النــاس و مــا نْتـّـَـــــوَاوْ

غنيت لهبال ف حياتي بالمـــــوال         حكيت لرموزلمثقـــــال

عاشرت الناس وجــانــي لهبـــال

گلت ليهم نتوالمو گالوا شحـــــال         گلــت ليهــم نتساالــــوا لاَ

وشعلوا ف عْظَايَا حر الســــــوال         مشيت هايم وحدي مسكون علـــة

فنيت ذاتي لولفي والغاية تطــوال        غير حيروني وردوا شْكـَـا

يــا الظالم من بعد يُومُـه يْـبَـــــانْ         يا الخاين لْظَاكْ فْ جُمْرَه هْبَــــا

إيـام الذل بـهـا الـعـالـم مـيــــزان         طالع هابط وَحْدَكْ وَالدْشُورْ نفَة

يا أهل لِيغَارَة وحكيت ما كــــــان         للجيل الماجي أنا خليت مَفـَـــا

 

 

 

 

نــرجــاك أنــا

 

يغيب الطير

لعقاب لخطير. . .

مخايله ما غلبو . . . والمصير

السنتير يرين . . . نغامه عل لحضير

سكب وتعبير . . .

. . هاد الدنيا ما تدوم الغاويك شگاها

شحال من عظيم تعظم وخلاها

 

نـــــرجـــاك أنـــا إلـــى مشــــيت          فكــنـي مــن بعــادك إلــى يـد

آي قــــــد زايـــــد ف الــــهــــــم          واو مــا كـوانــي حــر المـــــوت

خــــــــويـــــــــا  الــعــــــربـــــي          واه يـــــــــــــــــا  العــــربـــــــي

وا حيــــانــــا الأيام وا حيـــانــــا          آش بغـــيــــت أنــا بهــاد العالم

وا حيـــانـــا لــيــام وا لا نــظــام          غير الفوضى وزيد الگـــــــام

مـــن شـــر الدنـيــا گـلبــي مــال          كثرة البغـض وگال . . .گال

اخســاره مــن نقصــه لفــهــــام          وزاد ف عــــذابــــه تـــخــمــــام

اكـحـــل وابيــض  بـحـال بـحـال          وعلاش الشبكة تعيبال؟

 

 

 

ناس المعنى

 

الله الله يا ناس المعنى     الله يا ناس المعنى

نـقـطـــع ويـــــدان     نـقـطـع  جــبــال شـامــخـــة

أنتيه ف صحـاري     ضـاجـة  بـريـاح  عـاتـيـــــة

يا شيخي ف الحال     جرحني حب الناس جرحني

يا سيدي ف الحال     جرحني ولف الناس جرحني

يا شيخي ف الحال     سم الحية يتداوى

نبكي أنا على فراق محمد

ماني باكي على بلاد تجور عليا

الله الله يا ناس المعنى    الله الله يا ناس المعنى

نغني أنا نطوف ف بحورمـعــانــي    ناس الخاوة هاج ذا الحال عليا

نتذكر أنا نقول الزمان يـحــافـــــي    عهده ديما يجافي أرواح سخية

الله الله يا ناس المعنى   الله الله يا ناس المعنى

نبكي أنا على المغدور ف حـيـاتـه    حـر دمـوعـه فـاق حـر الـكـيــة

الله الله يا ناس المعنى    الله الله يا ناس المعنى

نمشي ونجي انتيه فدروب هوالي    عـليك اللعنة يا إيـام اخـطـيــــة

الله الله يا ناس المعنى    الله الله يا ناس المعنى

ما عاد حد يبغي حد

ولا عاد حد يسمع حد

الدوخة هادي وصداعكم يا مقواه

ما عاد حد يسمع حد

طريق العاهد طويلة

والماشي فيها قليل

كثرو عشاق لكلام الخاوي كثرو

الدوخة هادي وصداعكم يا مقواه

 

نرجاوك عل الدوام

 

يا أرض الله الواسعة        مالك ضقتي بحبابك

احكي لينا واش جرى       احكي لينا على عذابك

يا أرض الخير والسعادة    مالك غذرتي بحبابك

عاودي لينا واش اجرى    وشكون شكون صد بابك

زرنا يا حبيب الخاطر       زرنا و نزوروك

لا تطول غيبة                 نرجاوك عل الدوام

زرنا يا محبوب الگلب       زرنا و نزوروك

لا تطول غيبة                 نرجاوك عل الدوام

ما يحلى لي يوم غبتي      ولا تحلى لي سوايعه

تحرار النعمة يا ويحي      ما يحلى لي كلام

الناس بحبابها تكون        هي ديما ف شان عالي

ونا يا سيدي فراقك          عنو م گالو مقال

زرنا يا محبوب               زرنا  و نوروك

لا تطول غيبة                 نرجاوك عل الدوام

لو كان الجهد جهدي        نعرف أنا ما ندير

نضر النار ف لفراق        نرمي رماده ف صحاري

نلاگي گلوب المحبة        نلاقيها عل الدوام

يلگي الصديق صديقه     وينساو إيام لعداوة

زرنا يا محبوب الگلب    زرنا ونزوروك

لاتطول غيبة                نرجاوك عل الدوام

تلگى خليلة خليلها        واگف على باب الخاوة

ويعود الغريب بين أهله  وتلگى ما ضاع ليه

ويعيش إيامه زينة        يعيشها خيي بالتمام

يعود الولف للوكر        ويتوانس القحط ولمرارة

 

 

رد بـــالـــك

 

عدياني بكم ألالي

حافظ ف ضميري شروطكم

عشاگ ليكم مكسوب

فلة الشي مولاها محگور

غير لاتزيدو شي

ما يعرف بين صديگه وعدوه

ما يعرف الشي والماهو شي

أنا وانتو لحباب اثنين

وكانت مافيا نية غبرانة

وظهرتو عندكم تنساوني

عا تضرگ عنكم تنساوني

عدياني يا عدياني

 

رد بالك يا معشر النـــاس الــيــــوم

ما بقات معاهم عشرة ولا محبـــــة

آش را من لا را گلبك يكون غيظان

كاوياه الحگرة ب مسامر لــجـــــلا

كالگمري يلجموك بسروجهم لقوام

ويطلعو بزر يجـــربـــو الـــركـبـــة

وأنت حالك ديما سقيم مشيــــــــان

ضاع شغلك ولا ف يومك يربـــــــا

بين اللوايح تبات محروم ولهــــان

وتنوح نواح موكة ف خــــربـــــة

 

شحال من أصحاب درتهم كالسما ونجوم

وحضيت جمرهم لا يــعـــــود يــبــهــــى

غير نتبرم ينعتوني ب ف كــل مذمـــــوم

ويغيــــرو حالــــــي يولــيـــو جـــربــــة

بعــد الربحــة يصيـرو ذبحات بسمـــــوم

كالطيــور يخطفــو و يطيــرو ب زربــــة

كالقطوط تموك و عل الطعام تحـــــــــوم

كالديــــوك تعــــرش وتنقــــب نقـبـــــــة

شحال من خلية درتها نويتها تـــــــــدوم

وحين نوعى براسي نلگاها عـطـبـــــــة

غـيـر يـقـل مـالـي وتـرجـع زگـــــــــــوم

من بعد العشرة معاها تصير كذبــــــــــة

ب نفايــق ليــا وانــا غفيــل مغــمـــــوم

غيــر نسهــى وتغيــر غــيـران كـبــــــة

كالـلـفـعـى تـولـي ف أيــام الـــشـــــــوم

هـــازا نــيــابــهــا وتـسـنـى الـضربــــة

 

غاصني بالقسم ف ذا الزمان مغمـــــوم

لاح گلبو ف ساحة لمعارك يتخبـــــــــى

وحلفـت ليـام ب عذابـه حتـــى تــــــدوم

ضربــة ب شواقــر تـنــزل ضــربـــــــة

كاويـاه بالنيـران والـكـي مـوشـــــــــوم

حـالــتــه بـالشـيــان مــالــكــاه نــكــبــة

وجـيـرتـه بالتـيـهـان كالرسـم مرســـوم

ف قـبـــور النسـيـــان بـانـيــاه قـبــــــة

 

 

صَبْـــــرَا وُشـَـاتِــيــلاَ

 

يَا عَالَمْ فِيك القتال له جَايْزَة

وفيك الحقرة فَايْزَة

ومن كل ماضي أحكام

فيك ليام من لَحْزَانْ حَايزة

كَ لَبْحُورْ دموع الصبيان دايزة

ارواحهم سارت لله

عاشت وفنات ف الظلام يا عالم

فيك يتعلمو لَحْسَانْة

بْلاَ مُوسْ . . بْلا َمَا فْ رْيُوسْ لْيْتـَامَى . . .

وشلى كلام يا عالم

الدنيــــــا  سكتـــــــــات              لَعْدَا دَارْت ْمَا بْغـَــــــاتْ

الدنيــــــا  سكتـــــــــات             الصهيون دارت ما بغات

فْ صْبـْـــرَا وُشَاتِيــــلاَ              المجـــــزرة الكبــيــــرة

اطفــــــــال تذبحــــــات              شيـــــوخ  و عيــــالات

السوايــــع  وقفـــــــات              لــــــرواح  تحصـــرات

السوايــــع  وقفـــــــات              لَكْتـُــــــوبْ  تْـنْهـْبــَـات

ف صبــــرا وشاتيــــلا               كَثـْـــــــرَاث  لـقـتـيـلــة

ف جبــــال  و وديــــان             طيـــــــــور و غـابــــات

دَنـَّـة   دَنـَّـة   آهْ   دَنـَّـة             دَنـَّـة   دَنـَّـة   آهْ   دَنـَّـة

 

 

 

سامحوني

 

 

نبدا الكلام وما نقول أنا مولاه

طالب التسليم يا السامعين كع لهيه

دوم يا كلام الحق دوم

من الظهر طعنتو لحرار

واللي جرى راكم عارفينو

أرميتونا ف الظلام

ها حنا يا سيدي في ردهاته

شربتونا الخل ف وضح النهار

ها احنا يا سيدي شربناه بذبانة

صباح الخير . . .

صباح الخير يا سوايع زينة

مشية بلا رجعة يا القوم الظلامة

يا عشاق القحط

يا الراغبين ف دوامه

يا وجوه محاين كثيرة

مشية بلا رجعة يا القوم الظلامة

مشية بلا رجعة يا القوم الظلامة

 

سامحوني بسلامة يا اهل الخير

سامحوني تبقاو على خير يا احبابي

سامحولي عيوبي سامحولي زلاتي

سامحوني يعلم الله وين غادي

سامحولي خطوات نعدها أنا عثرات

سامحوني يعلم الله وين غادي

واياك تنساني يا المعنى بحياتي

واياك تنساني يا الراغب افهمني

سامحوني يعلم الله وين غادي

سامحوني يعلم الله وين غادي

 

خـيــي يـا خـيـي   كون عوني وكون زادي

خـيــي يـا خـيـي   كون معايا وكون زادي

خـيــي يـا خـيـي   راه الأيام طويلة

خـيــي يـا خـيـي   وانا وحدي ف ذ الطريق

خـيــي يـا خـيـي   احكو الباطل ساعة

خـيــي يـا خـيـي   غرقنا ف مواج التية

خـيــي يـا خـيـي   كون عوني وكون زادي

 

 

سبـحـان الله

  

سبحــان الله صِيفـْنـَا وْلـىَ شْـتـْـــــــوَة

وْارْجْعْ فْصْلْ الرّْبِيعْ فْ البُلْدَانْ خْريفْ

وْامْضَاتْ إيَّامْنَا سْرْقـَـتْـنَـا سهــــــــوة

وْتْخْـلْطـَـتْ لـْدْيَانْ شَلَّى لِيكْ نْصِيــــفْ

قلْتْ أعْجْبِي اضْحَاتْ فْ الدّينْ الرّْخْوَة

وْلَّى الإِيمَانْ عْنْدْنَا فْ لَعْرْبْ ضْعِيـــفْ

الصّهْيُونْ فْ غاَيَة لَعْلُو دَرْكُو سَطْـوَة

وْقْبْلْنـَـا دلْهُــمْ عـَــاد الشّرْقْ كْفِيــــفْ

وْلاَ تَلْقَــى عـْـديـلْ كايْقبْــــل شْكْــــوى

وْيْبَلّغْ مَا يْخُون ما يرضى تْكْلِيـــــــف

جُورْ الحْكـََـامْ زَادْنَا تَعـَــــبْ وْقسْـــوة

لاَ رَاحَة وُالعْبَادْ فْ نَكَدْ وُ تَعْسِيــــــفْ

وُالحَاكْمْ كَايْصُولْ كَايْقْبْطْ الرّشْـــــــوَة

وُالشّاهْدْ كَايْدِيرْ فْ الشهَادَة تْحْرِيــفْ

افْهْمْ المَعْنَى وعِيقْ وُاسْتَافـْــدْ وَارْوَى

هَذَا سَرْ لَكْنَانْ مَـا رَامُه تَصْحِيــــــــفْ

يِكْفـَــاك دْلّ لبْكَــا يـَا عيِنِــي         يَكْفـَـــاك هــَـــمْ ذَا الحــَـــالْ

الظّــرْفْ غْشَمْنِــي وُلاَحْنِـي         مـــَــــا بْقـَــــا لِـــي آمـَــــال

لله يــَــا اللّـــي تْسَالْنـِـــــــي         لاَ تْطـَــــالـَــــبْ المُحـَـــــالْ

قِصّتِي  وَاضِحَه  فْ  جْبِينِي         مَا بْقـَـات رَغْبَــة تْلْهِينِـــي

عـَـــلْ لَفْـــــــرَاقْ عـَـــــوّالْ          وَا دَنـْــدَنْ دَانـِـــي دَانـِـــي

 

 

 

السيف البتار

 

يحسن عوني ملي نســاب          شوقـــي ولهــــان ألالــــة

عودك سباق ف ذا الزمان          سيفــــــك بتـــــار ألالــــة

سوايعك توصل مزروبـــة          مــــا غرضنــــا تــتــلــــى

أنت وحدك وحنا قـــــــوام          مسكـــونــيـــن بــالعــلـــة

ما يفيد طالب ولا طبيــــب          ملــــي توصلـــي عوالـــة

تفرقي الخليل ب خـلـيـلــه          وتهدمي العشرة وتسالـي

بنـــــادم كلــــــه حصــــاد          ب فـــدادنـــه رحــالـــــــة

غني ومسكين بلا حسـاب          ف حــــــــر الســـؤالـــــة

تگاديهـم تحــت التــــراب          حفــــرة وكفـــــن ألالــــة

لقبـر والظــلام المهيـــاب          والــنــفـــس الــقــوالـــة

هـــــا أنـــــت گـــول لــــه          گول له يا خونـــا ف االله

مــات الغنــي يــا حبابـــي          طلبــة وعـــوام تـابـعـــاه

شـي يقـرا عـنـد راســـــه          شي شاد السبحة حــــداه

تبعــولگنــازة يهـلـلـــــوا           وريــح الـوارث شــــاداه

لاغـاو لقســام بالجملــــة           كلهــــا يلغــــي ب لغـــاه

خلــى الديــور والــدواور           خلـــى ليشاشـــرة معــاه

خلــى لخيــول العـاتـقــــة           ديـــك السربــات عارفاه

مدى من زين الدنيـــــــــا           ذهــب وفضـة صابغـــاه

كان بايت ف التجـــــــارة           وظــن المــوت ناسيـــاه

حيـــانــــي  راه  ســگـــد           طلبـــة وعـــوام تابعــاه

كــلـهـا يگــول حبـيـبــــي          وريح النفاق سابقــــــاه

راس مالــه غيــر خرقــة          حفرة . . وشبر ما سواه

هـــــا أنـــــت گـــول لــــه          گول له يا خونــا ف الله

مات المسكين يا حبابــــي          حتى واحد ما مشا معاه

قـرا طـالـب عـنـد راســـه           بـــزز عليـــه مــا قــراه

خلـــى المـيـمــــة عميــــا          علــى خيالــه حاضيـــاه

عندها مقراج ذا النعيـــرة          غـيــر الضرگـة ســـاداه

عندها بـــــــراد النونـــــة           وكيف الصرة صـــاراه

عندها فــروج ل نحيــــرة          غــيـر القـنـب قــجـــــاه

عندها مرســم بالدعيـــرة           وديك الگطرة مسردان

كـــان مفــرش الحصيـرة           واليــــوم هــي غطـــاه

لاغـى الهموم بالجـمـلـــة           والغــنـي ساكـن حــداه

خويـا وظــلام القــــبـــــر           مـــع لميســر ســــاواه

 

 

تــعــالــي

  

تعالي يا رفيقي ف الشدة        لا تسول ما لي أنا هاكذا

قـلـو نـاس الـجـــود        وكـثـرو الـبخالـة

واللي نحسبه رفيق        ياك غدره رماني

مال زمانا عــــواج         وتدلات أيــامـــه

دوارة  يـــا لـــيـــام  دوارة

قالبــة بـنــا لحـكــام زوارة

نصبوا علينا آخيي الجهالة

عــاقــة. . . ســارقــة. . .

غــدارة يــا  ليــام غــدارة

كثروا علينا آخيي الدجالـة

كثروا علينا آخيي النصابة

 

 

 

تـَاغُــنْجـَـة

 

لَعْشِيَّة عـْشَّاتْ وُالليل راح

ما حْلَى بَاللْغـَا يْدُورْ ما بين لملاح

والورد عطات ريحته يا حسرة

والذات ما زالت حزينة

الدم جف يا حسرة

والذات ما زالْ حزينة

يا ناس وما انـْتـُمَا ناس

يا الزايدين المهموم في همه

يا المعاونين الظالم على ظلمه

يا للي صغيركم ف الغيرة وكبيركم ف الحيرة

رْبِّي مْوْرِّي لَمِْريرَة يَا ناس

غير بلاش زْيَادَةْ الهَضْرَة

ذا العالم من قديم خاصاه نغزة

ولمنازل تتبدل

واش الحق گفا واعطى ب الاَدْبَارْ

حْلْفْ حلف ما ظهر له أثـَرْ

واش الحق گـَفـَّا من زمان

قفله عسري ساروته ما ف الحياة

مَبْدَاها الخير والشر . . . لْحْرَارْ والسْبَايْا

العيب فينا بالأ طنان

لاَ لُغـَة مْوْحّـْدَة ولاَ مَايَة

يا حيرتي ف بنادم واحد وُكَثـْرَة اللأَدْيَانْ

ياك ذاك الإنسان . . . وذاك إنسان

ياك هذاك لذاك مرايا

 

اسقينـــــــــــا  و اروينــــــــــا           كـــيـــف بـــحـــرك هــَيـًَّـجْـنـَــــا

اسقينـــــــــــا  و اروينــــــــــا           مــــــــن بــحــــرك خـَـمَّــرْنـَـــــا

آه يــــــا گريــنــــي لاَغـِــــــي           وواجـــــه ريـــــاح مصــيــــــرة

الجوع ف الدنيا كالوالـــــــــي           وجثــــات الصبيـان مـــرمــيــــة

فــوق داك البــرج  العـــالـــي           أمــــر الله عـــلـيــه غـْـفَـلْـنـَــــــ

أسَايـْـــــرْ الدنـيــــا سَايْــبْــــة           وتلـهـى بـنـا لـوقـات كــــاتور

كلهـــــــا  ينســــى  شـــانــــه          ملي المال يتسمع رنينه ف لون

الدنيـــــــــا       بــالــمـــــــال          هـــــا نــــا الـدنـــيـــــا بالــمــــال

هــا انــت لاغــي عـَلْ لْهْيـَـاجْ          ويــــــجـــــيـــــك    هــــــلالــــــه

تحت ضوه تفوز بقراية لكتاب         اعرف الحالة لا بد ليبـدال

تــــــذبـــــال      لـــــهـــــوال          ويــــــــبــــــــان الـــــبــــرهــــان

 

 

 

وَاشْ حْـنَا هُمَا احْنَا

 

وُشُوفْ الدّْنْيَا هَكْذا دَايْزَة

وُبْنَادْمْ كِيفْ المِيزَانْ طَالْعْ مَرَّة هَابْط

يِعُوفْ الجَرْيَة لِيّامْ فـَايْزَة

وُالعَالَمْ يْدِيرْ مَارَاد . . . حُكْمُه شَامَلْ شَرْفـَة وُمْرَابَط

شُوفْ عَزَّةْ بْنَادْمْ حَايْزَة

الشّقـَا وُالهْجْرَانْ سْعْدْ بْنـَادْمْ فِيهُمْ رَابْط

وُشُوفْ الفَرْحَة امْضَوْيَة عَلْ لُوْطـَانْ

وُالنّاسْ زَاهْيَة فـَرْحَانَة

غِيرْ لَطـْيَارْ فْ لِيلْهَا سَهْرَانَة

بَاكْيَة بَنْوَاحْ وُلْدَا تُو لَحْزَانْ

يَا زِينِي هَكْذَا مَا كَانْ

 

وَاشْ احْنَــا هُمَــا احْنــَا         أَقـْلْبـِــــي وْلاَ مُحــَـــالْ

وَاشْ الدّنْيـَــــا هَكْـــــذَا         أقلبـِـــــي وْلاَ مُحـَـــــالْ

مَا نْويتْ الزّمَانْ يْغـْـــدْرْ        وْيْتْبْــــــدّلْ  الحـَـــــــالْ

مَا انْويتْ الناس أ تْبِيــعْ        عـْـــــــزّهَا  بِالمَـــــــالْ

يَا نْوَاحْ الّطيرْ فْ السّمَا        لله شْكُــونْ قـُـولْ لـِـــي

يْجـِـي رْسُـــولْ للخَلْــقْ         وْيْجِيــــــبْ  السِّلْـــــــمْ

تـْـرْجْعْ لْمْيَــاهْ للمَجْـرَى        لله شْكُـــونْ قـُولْ لِــــي

يِقـَــادْ لَشْيَـــاءْ للحـُـــبْ         وْيْـــــــزُولْ  الغـْـــــــمْ

وَاشْ احْنـَا هُمـَـا احْنـَــا         أقلبـِــــــي وَلاَ مُحــَــالْ

 

 

يـَـا صـَـاحْ

 

يَا صَاحْ رَانِي وْسْطْ الحَمْلَة

وْرْخِيتْ الشَّمْلَة ومَا فَاتْ الحَمْلَة

وْإلَى تْفَاجَى الضّبَابْ الضَّايْرْ بِنَا يَا أهْلِي

ُوصْلاَح ْالوَقْتْ . . .

وُسَارْ عْلاَمْنَا وَاقْفْ عَلْى دْرْبْنَا يَا أَهْلِي

يُومْ نْصْبغُوا دَارْنَا بْ لَبْيْضْ

وُإِلَى كَانتْ المُوتْ عَدْلْ . . كِيف دَايْر حَالْ الظـُـلمْ ؟

وَاوَِوينْ أَِوينْ شَاوْرُوا عْلِيـــــــــــــّا

وَاهْ وْلْفِـــي وْالدّنيـــــَا مَــا تْـــــدُومْ

بْكَاوْ حْتىَّ عْيَاوْبِالدَّمْعْ نْجَالِــــــــــي

حَالِي تْبْدْلْ حَالُــــه هـــَذَا أَحْــــــوَال

وُالعْدْيَانْ فْ جْنَابِي كُلّهَا يْشَالِــــــي

شِي سَالْبْ عْقْلِي شِي عَاجْبُهْ الحَال

وَأَنَا وْسْط ْالحَمْلَة وُ وَحْدِي نْلاَلِـــي

لاَ مَنْ مَدْ لِي يَدُّه وُلاَ عَنِّي سَــــــالْ

مَلِّيتْ الوَحْدَة وُمَلِّيتْ مَا جَرَى لِــي

غَرْضِي بَالسَّلاَمْ يِفَاجِي خْبَالِـــــــي

نْبْكِي عْلَى مَحْرَابُهْ شَلَّى إِيَّـــــــــامْ

ِ وينْ أَوِينْ أَِوينْ شاَوْرُوا عْلِيَّـــــــا

شْفْتِــي الحَالَــة يَــاعِينِـــي دِْوي         مَـــــا بِيدِيّـــــا مَـــــا نْدِيْـــــــــر

آيَاي يَا عِينِي اَدْوِي

وُالرَّحْمَــــة فْ الدّنْيَـــــا قْلِيلَــــة         مَـــــا بِيدِيّـــــا مَـــــا نْدِيْــــــــــر

آيَايْ يَا عٍينٍي ادِْوي

كِيفْ نْوَالفْ يَا عَالَمْ كِيفْ نْوَالْفْ        عِيشْتِــــي فِيــــكْ بْــــلاَـــــاَمْ

آيَايْ يَا عيِنِي ادِْوي

قْــــــلاَلْ   قْــــــلاَلْ   احْنـــــــــَا          وَاشْ فِينــــــــَا مَـــــا يْتْقْسْـــــمْ

عَهْــدِي بْلْوِْزيعَــة فْ لَغْنـــــــْمْ          سَرْنَــــــــا فِيهَـــــــا كَامْلِيـــــــنْ

آيَايْ يَا عِينِي ادِْوي

سَامْحُوا لَبْكْمْ إِلَى تْكْلْمْ

احْنَا قْلالْ مَا فِينَا مَا يْتقسمَ

اْلوَجْدْ إِلَى يْهِيجْ مَا عْنْدُهْ صَحْوَة

السَّرْ إِلَى انْحْلْ مَا غَطَّاهْ خْنِيفْ

شْمْسْ الحَيّينْ مَا تْدْفِي المُوتَى

مَاشِي بْصْيَاحْ لْغْرَابْ كَاتْجِي الشْتَا

والله وُمَا قْفْلنَا لاَ فورْنَا

 

 

 

 

يا بني الإنسان

 

المحبوب اللي نريد گاسْ لْ طـَاطـَا

شُورْ لَمْنَابْهَة عَرَّى رَسْمْ الـــــدَّاْر

ما بيدي ما ندير جات سلاطــــــة

وبكيت بدموع انْطاَبُو لَشْفـَــــــــار

غرضي الجبال الشامخة تتواطى

ف ليلة ويوم نوصل في نص نهار

وطلبت الليل يطول راحتي في ضَيْ نْجُومُهْ     بغيت نبقى سهـــــــــــران

قلبي ملسوع وعليل                                 آيْ مَنْ حَرْ التـِّيـهـَـــــــانْ

وشكون يگول ولفي أنا يخون                    أيا وعدي اليوم خــــــــان

ذي ليام وذا حالها                                   شكون فينا صَفـَّا اخْبَالـْنـَا

حارت فيها لذهان                                   مرة رْباَحْ . . مرة خسْرَانْ

مرة حزين . . . مرة فرحان                       ودوام الحال من المحـــال

حالي يا وعدي اليوم راه  ادفعني

بغيت نوضع سؤال ونگول بلسان أهل الغيوان

يا بني إ نسان علاش احنا عديان ؟

لاش الكروب . . . لاش الأحزان ؟

لاش لكدوب . . .  لاش البهتان  ؟

لاش لحروب . . . لاش الطغيان  ؟

واحنا خاوا . . .  احنا  احباب . . . احنا جيران

يا بني الإنسان

يا بني الإنسان

 

 

 

يـَـا جـَـمـّـالْ

 

يَا جَمَّالْ رْدْ جْمَالْــــــكْ عـْلِــيـنــَـــــــــــــــا

راه احنا ولاد ناس وفي العز تربينـــــــــــا

يا جمال رد جمالــــــك علــيـنــــــــــــــــــا

راه احنا ولاد ناس وفي الخير تربينـــــــــا

عـيونــــا علــى شوفـــة لَمْـلِيــــــــحْ دْوَاوْ

وانت ماشي زين لا ترمي لغبار ف عينينا

گلُـوبْـنـَــا ب كـلـمـــــة الـمـحـبـــــــة دواو

وانت گلبك حجر . . . نوض اخطينــــــا

يا جمال رد جمالــــــك علــيـنــــــــــــــــــا

لبسنا الحرير ورميناه          كلمنا الحق وسمعنـــاه

شفنا الزين ودْحِينَــاهْ          عْرْفْنَا لهوى وما بغيناه

وتجي أنت يا جمــــال          وتدوز جمالك علينـــــا

يا جمال رد جمالــــــك علــيـنــــــــــــــــــا

 

يَا  لاَ  لْ  يَا  لاَ  لاَ  لْ  يَا  لاَ  لاَ  لـِـــــــــي

يا  لا  ل  يا  لا  لا  ل  يا  مَّا  يَا  لاَلـَّــــــة

گـُومْ يَا گلْبِي من نومك شوف الحالـــــــة

حر العديان ف الدواخل دَارْ نْكَالَــــــــــــة

درنا فيهم لامان يا گلبي مشينا طوالـــــة

لگيناهم ثعبان شر من سم الــقــتــالـــــة

نتذكــر خيمتنــا يــا گلبــي گبـــل الشعالة

نتذكــر گمحنــا وشعيرنــا وْلـَّـى نخالــــة

يا شگة ف الگلب يا وعدي جرحك يَتْلاَلاَ

ليالي لعذاب يا وعدي امتى تتســــالـــــى

عيشونا ف لخدع يا گلبي واحنا رجالـــة

عيشونا ف الضيم يا گلبي وكثرو الگوالة

لكن الوعد يروف يا گلبي تصفى ذا الحالة

يبان البرهان ف الخاين يولي ف دلالـــــة

 

 

يــَا مَــنْ جَــانَــا

 

يَا شَاطنِّي وُيَا شَاغل بالي

ياشاطني وعييت نداري

جيتيني بين الوقات . . .

جيتيني والوقت احمات

جيتي معطل  اللحظات . . . واشنو هي لحياة يا شاطني!

گول لي عفاك آش يجرى . . . إلى صرت رمادك

راك جيتي ثاني تشعل نار . . . ما صدقت طفات يا شطني

جيتي تشعل جمرة . . . كانت ف الگلب وبردات . . .

جيتي ثاني بين لوقات

يـَـــــــا   شَــاطــنِّـــــــي   وُيـَــــــا   شَـــاغـَـــــــلْ   بَـــالِــــــــي

يـا مـن جـانـا الـنـار ف قـلـبـه تـلـهــب أشـــرار

يــا مــن جـانــا الـظـلــم ف حالـه يحكـي أسـرار

عـــلــيـه الـهـم كـايـغــلـف رمــوش واشـــفـــار

لـــيــــل الـمـسـكـيـن كَـايْـهْـوسّ يـَا حـَــضـَّــــارْ

ـمــه مــرشــوم كــايــنــــوح يـــا لـــقـــــــدار

ف لسانه كلمة وحدة . . . فـــضـــح الأشـــــرار

شوف من حالي يا العالي ما نجبر نگــول لـيــك

يا مول التيسير يا سيدي وســـيـــــد الـــنـــــس

الهم فناني يا الغالي وما نجبر نــگــول لـــيــــك

صوت التكبير يا حبيبي ما بين الـــــضــس

عْيِيت نْلاَلِي يا العالي ف رحاب مـــعــــالـيــــك

الفقر شقاني يا العالم بخروج النملة من الس

 

 

يُــومْ مْــلْــقـَـاكْ

 

 

غْبتِي مْعَ غروب الشمس         هي اليوم شْرْقَات         وُفِينْ اََنْوَارْكْتَ

رْحْتِي مْعَ فْرَاكْ لَطيَـــــارْ         هي اليوم غْنّـــاتْ         وفين ألحَانْت

وُصْلتِي فْ إيَّام الرّبِيــــعْ          هو اليوم خْضْـــرْ         وفين ازْهات

رحتي مع فْجْر العِيـــــــدْ          هو اليوم عـَـــلاّمْ         وفين عِيدْكْ  ت

رحتي مع ميَاهْ العِيــــــنْ          هي سـَـــارْت ْوَادْ         وفين وَادْكْ    أنت

رحتي بحال طير جريــح          هو صـــَـابْ دْوَاهْ          وفين دْوَاكْ   أت

إلى كان مَلْقَاكْ فْ الغِيبْ مْقَدّرْ نَصْبَرْ

وَاصَبْرِي فَاتْ العَادْة . . .

آمَا دْرَى يَا لِيَّامْ . . .

وَاشْ اللّقَاءْ قِْريبْ رَاهْ القَلْبْ مْكَدّضرْ

يُـــــــــــومْ   مْلْقـَــــــاكْ         يُـــومْ فْرْحـِــــي وَهْنـَـايَــــا

شْمْلي يْولّي مْلمُـــــــومْ         نور السلام يْلُوح ْفْ سْمَايَا

أنا وْيَا الحِِيطْ ابْكِــــــــي        أنَــــــا وْفِيــــــــنْ مْوَالِيـــكْ

أنَا اللّي كَانُوا فِيـــــــــكْ

الله عْلِيكْ أيّام ِزينَـــــــة         مْوَالِيهـَــــــــا رَاحْلِيـــــــــنْ

الله علِيكْ أيّام ِزينَـــــــة         مواليهـــــــــا فَايْتِيــــــــــنْ

قلبي تقطع بْلْمْــــــوَاسْ         مَا جــَــــا بَرَّا نْلُوحـُـــــــــه

مَنْ كَانْ كْوَّايْ للنـّـــاسْ         يِصْبَرْ للكْيَّاتْ رُوحُــــــــــه

يَا قَلْبْ نْكِْويكْ بِالنَّــــــارْ         وُإلَى بْرَدْتِي نِْزيــــــــــــدْكْ

يَا قَلْبْ خْلْفْتِي العـَــــــارْ         وُتِْريدْ مَنْ لاَ يْرِيــــــــــدَكْ

المْحْبّة مَسْلَكْ الذْهْــــبْ         الصَّافِي مَنْ نْحَاسُــــــــــــه

ِريتْ مُولاَهَا يِتْرَطـَّــــبْ         لَعَلـَّـــهُ يْسَلـَّـــكْ رَاسُــــــــه

يَا ِويحْ مَنْ طَاحْ فْ بِيرْ         وُصْعَابْ عَنُّه طـُــلُوعـُــــــه

فَرْفَرْ مَا صَابْ جْنْحِيـنْ          بْكَا مَا نْشُفوُ دْمُوعـُــــــــــه

اللّي عْلينا احْنَا دْرْنـَـاهْ          اللّــي عَلْ الله بـِــــــهْ ادْرَى

خِيطْ المَحَبّة فْنِينَــــــاه          مَا خَصْتُه غِيرْ المَــــــــدْرَة

آيَا مَدْرَى مَـــاذَا لِــــي          مَلْسُـوعْ بْنَارْ غِيوَا نِــــــــي

سَرْتُ مْلاَزْمْ لَبْكـَـــــــا           جْفَانِـــي وَسْــــطْ كْنَانِــــــي

 

زَادْ الــهَــمْ

 

ما كفاكم الكسدة ب لجروح

زيدتو الگلب للوزيعة

ب الرفاگة الروح . .

ب حق النطق . .

ب حكمة لَمْيَازْنْ نْكَافْحْ . .

ونكتب نطقي عل اللوح

ذا السر الغامق ليكم فرزته

والكنز المخفي ليكم فْتَحْتًُه

وب ليام لاغيت :

ما كفات فيكم كلمة . . .

ولا غمزة من عين الحال

ليام تلاغــــي حِيَّانـِــــي         وزاد الهـــــم  حِيَّانـِــــي

لمطار لغزيرة بكــــايـــا         ف لحجر منقوش كلامي

تايه ف دروب غيواني يا ناس

تلاغي صبيان عرايـــــا        عليهــــم ثقـــل لحــديـــد

تلاغي لفلاحة بلا صابة         والصبر يداوي يا نـاس

ندمني غير المسجون بلا عـــذر         كفَر لغدر قاومه ب لقســــــاوة

ف الدنيا تاگو شطاين لعمــــــــر         الواعي گلبه ما سمع وطــــــاع

تبع هوى الفانية وخدايع لحصر         بلسانـه طمـاع جـاري لعـــداوة

هــا  هــو  ليــك         مــا بقـات إفـادة

هــا  هــو  ليــك         الجهــــل تمـادي

هــا  هــو  ليــك         الســرقة عــادة

هــا  هــو  ليــك         منيـــن جــاك

هــا  هــو  ليــك         طــــاح الــذل

هــا  هــو  ليــك         الغنــي فرحـــان

هــا  هــو  ليــك         معري قومــــان

هــا  هــو  ليــك         آه يــا ليـــــــــام

 

 
 
 
 
           

< رجوع